Στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για την ενίσχυση Συνεταιρισμών που επλήγησαν από την πανδημία

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης σε Aγροτικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, καθώς και σε πληγείσες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τομέα των δημητριακών.

Ύψος και Μορφή ενίσχυσης – Έλεγχος Σώρευσης

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, ορίζεται το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.300.000 €) ανά επιχείρηση, συμπεριλαμβανόμενων, τυχόν άλλων ενισχύσεων, που έχει λάβει ο δικαιούχος δυνάμει του
Τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου.

Σε περίπτωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις.Όλα τα ποσά είναι μικτά προ αφαίρεσης φόρων ή άλλων χρεώσεων. Οι ενισχύσεις της παρούσας καταβάλλονται αποκλειστικά μέσω συμψηφισμού με τις βεβαιωμένες οφειλές των υπόχρεων της υπ’ αρ. 952/179101/27.6.2022 (Β’ 3285) κοινής υπουργικής απόφασης. Οι αποφάσεις έρχονται σε συνέχεια του ρεπορτάζ της “ΥΧ” τον Απρίλιο για συμψηφισμούς οφειλών συνεταιρισμών που είχαν δρομολογηθεί από την Πολιτεία.