Στο ΦΕΚ οι επενδύσεις πρόληψης και προστασίας ζωικού κεφαλαίου από ασθένειες και φυσικές καταστροφές

Μέτρα βιοασφάλειας σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις για την πρόληψη εισόδου και αποτροπή διασποράς της Αφρικανικής Πανώλης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση της Δράσης 5.1.2 για Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές του ΠΑΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων με σκοπό την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη λοιμωδών νοσημάτων στα ζώα και συγκεκριμένα της Αφρικανικής Πανώλης του Χοίρου.

Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται η ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με την εφαρμογή των οποίων αποτρέπεται η είσοδος του νοσήματος στις εγκαταστάσεις.

Κριτήρια επιλεξιμότητας –  Δικαιούχοι 

1. Δικαιούχοι του δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

α) Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη (χοιροτρόφου), με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσής τους ως α) μη οικόσιτης και β) ενσταβλισμένης ή μικτής.

Η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη αποδεικνύεται από την εγγραφή τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και ειδικότερα της χοιροτροφίας, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσής τους ως α) μη οικόσιτης και β) ενσταβλισμένης ή μικτής.

2. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την καταβολή της ενίσχυσης.

3. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των πράξεων θα εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της δράσης.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το ΦΕΚ