Σε ΦΕΚ τα ποσά των έκτακτων ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους της νησιωτικής χώρας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης, οι όροι αλλά και ο τρόπος υπολογισμού της χορήγησης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους αιγοπροβάτων της νησιωτικής Ελλάδας και της Κρήτης.

Όπως τονίζεται, στόχος των ενισχύσεων είναι η αντιστάθμιση μέρους της διαπιστωμένης αύξησης του κόστους της προμήθειας ζωοτροφών και αφενός σε εκπλήρωση των ειδικών αναπτυξιακών στόχων δημόσιας πολιτικής που έχουν τεθεί στην Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο.

Το κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο στην Κρήτη και στα λοιπά νησιά υπολογίζεται με βάση των αριθμό του ζωικού κεφαλαίου εκάστου δικαιούχου ξεκινάει από 250 ευρώ ανά δικαιούχο και μπορεί να φτάσει έως και τα 950 ευρώ.

Τα ποσά είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Δικαιούχοι

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία του «ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως αυτά ίσχυαν την 31.12.2021, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την ίδια ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία ως «επαγγελματίες αγρότες», στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Επίσης, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν έδρα στις νησιωτικές περιοχές που αποτελούν πεδίο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο της ως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1α-β του ν. 4832/2021, εξαιρουμένου του εδαφίου γ και με είδος ζωικού κεφαλαίου τα αιγοπρόβατα.

Όπως σημειώνεται στο ΦΕΚ, απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλει αίτηση στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Η έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ.

Οι υποβολές των αιτήσεων για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιούνται έως δύο (2) μήνες από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής με δυνατότητα παράτασης.

Εδώ διαβάστε το ΦΕΚ της απόφασης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ