Νομαδική μελισσοκομία: Οι δικαιούχοι μετά την τροποποίηση

Σε ΦΕΚ η τροποποίηση της απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022.

H τροποποίηση της απόφασης, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Σ. Κεδίκογλου, αναφέρει τα εξής: 

«1. Δικαιούχοι της δράσης είναι ενεργοί μελισσοκόμοι σύμφωνα με την περ. β του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1560) που εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) φυσικά πρόσωπα, που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 κατεχόμενες κυψέλες σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίοι:

αα) είναι «επαγγελματίες αγρότες», όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1α του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 και δηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 € ή

ββ) υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ ή/και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών, από το έτος υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση ή

γγ) είναι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), οι οποίοι δηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 €

β) νομικά πρόσωπα για τα οποία ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

αα) διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 110 κατεχόμενες κυψέλες σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

ββ) διαθέτουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας σύμφωνα με την νέα έκδοση της Εθνικής Ονοματολογίας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008), που αντιστοιχεί στην παραγωγή φυσικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης του Μέρους ΧΧΙΙ του Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή/και την παραγωγή μελισσοσμηνών – παραφυάδων,

γγ) δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 8.000 ευρώ,

δδ) τα μέλη τους δεν συμμετέχουν στη δράση 3.2 κατά το ίδιο μελισσοκομικό έτος ως μεμονωμένοι ενεργοί μελισσοκόμοι.

γ) για το μελισσοκομικό έτος 2022, στους δικαιούχους της δράσης εντάσσονται φυσικά πρόσωπα, με μόνιμη κατοικία στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, που διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 30 κατεχόμενες κυψέλες, όπως αυτές ορίζονται στην περ. γ του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μηδενικό οικογενειακό γεωργικό εισόδημα, με προκαθορισμένη ελάχιστη τιμή ενίσχυσης ανά κατεχόμενη μετακινούμενη κυψέλη επτά (7) Ευρώ.»

β) Οι παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 2 καταργούνται.

γ) Η υποπερ. ββ της της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) Βεβαίωση περί εγγραφής του Νομικού Προσώπου στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης»

δ) Στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται υποπερ. εε ως εξής:

«εε) έγγραφο του οικείου επιμελητηρίου ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από το οποίο προκύπτει το αντικείμενο και οι δραστηριότητες με τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Νομικού Προσώπου

ε) Στο άρθρο 5, προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τους δικαιούχους της ενίσχυσης της δράση, η υποβολή μετά την 20η Ιουνίου, των δικαιολογητικών των υποπερ. (αα) και (γγ) της περ. (α) και των υποπερ. (ββ) και (γγ) της περ. β της παρ. 2, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται συμπληρωματικά μέχρι την 31η Ιουλίου».

ε) Στην παρ. 3 του άρθρου 8 η φράση: «στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ» αντικαθίσταται από την φράση: «στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

στ) Το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Υποδειγμάτων καταργείται.

Κατά λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 (Β’ 1622) υπουργική απόφαση.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ