Φωτοβολταϊκά στη στέγη: 6 παραδείγματα υπολογισμού της επιδότησης που μπορεί να πάρει ο αγρότης

του Κώστα Κατσίκα, διπλωματούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού

Στο παρόν άρθρο, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες για το επερχόμενο πρόγραμμα του ΥΠΕΝ, «Φωτοβολταϊκά στη στέγη». Μέσα από παραδείγματα, οι παραγωγοί μπορούν να δουν το ενδεικτικό κόστος επένδυσης ανάλογα με τις προδιαγραφές του συστήματος και της μπαταρίας, τα ίδια κεφάλαια που απαιτούνται,
την επιδότηση που αντιστοιχεί στον δικαιούχο και το ενδεικτικό χρονικό διάστημα απόσβεσης της επένδυσης, σύμφωνα με την προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος που δημοσιεύθηκε στα τέλη Μαρτίου από το ΥΠΕΝ.

Το πρόγραμμα αφορά την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και δώματα κατοικιών, αλλά και γεωργικών παροχών. Θα επιχορηγεί τα νοικοκυριά για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων αλλά και τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης (μπαταρία) για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Είδος και ύψος επιχορήγησης

Κατηγορία Ωφελούμενοι Ποσοστό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (σε ευρώ/kW) Ποσοστό Επιχορήγησης Μπαταρίας
(σε ευρώ/kWh)
Ισχύς ≤ 5kWp 5 kWp < Ισχύς
≤ 10,8 kWp
Χωρητικότητα
≤ 5kWh
5kWh < Χωρητικότητα
≤10,8kWh
Α Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά) 65% 60% 100% 100%
Β Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα
<= 20,000 ευρώ ή Οικογενειακό Εισόδημα
<= 40.000 ευρώ)
35% 25% 100% 100%
Γ Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα
> 20,000 ευρώ ή Οικογενειακό Εισόδημα
> 40.000 ευρώ)
30% 20% 90% 90%
Δ Αγρότες 40% 40% 90% 90%

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

1) Διαστασιολόγηση του συστήματος, δηλαδή επιλογή του φωτοβολταϊκού και της μπαταρίας με κατάλληλη ισχύ και χωρητικότητα αντίστοιχα, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του νοικοκυριού και μόνο αυτές. Θα πρέπει η ισχύς του φωτοβολταϊκού να ανταποκρίνεται στην κατανάλωση του νοικοκυριού.

Κι αυτό γιατί, με ένα μεγαλύτερο σύστημα από το ενδεδειγμένο (που θα κοστίζει και πιο ακριβά), ένα μέρος της «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής θα εγχέεται στο δίκτυο χωρίς πρακτικό αντίκρισμα για τον ιδιοκτήτη του, αφού δεν θα υπάρχει αποζημίωση από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Η σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται από μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας (ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό).

2) Υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ και στη συνέχεια υπογραφή σύμβασης σύνδεσης του συστήματος στο δίκτυο διανομής. Η αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να υποβληθεί άμεσα, χωρίς δηλαδή να είναι απαραίτητο το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή αίτησης επιδότησης (η ενεργοποίηση της πλατφόρμας εκκρεμεί).

3) Κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

✱ Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη).

✱ Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.

4) Για την κατηγορία των αγροτών, ο αιτών δύναται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο ενεργή παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης σύμφωνα με το Μητρώο που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας πραγματοποιείται και η ταυτοποίηση του αιτούντος. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για αγροτική παροχή, ο αιτών επιτρέπεται να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση και για την κατοικία του.

Προδιαγραφές φωτοβολταϊκών συστημάτων

1) H μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 10,8kW. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι για μονοφασικές παροχές επιτρέπεται η εγκατάσταση έως 5kW, ενώ για τριφασικές παροχές η μέγιστη ισχύς μπορεί να φτάσει έως 10,8kW.

2) Υποχρεωτικά θα πρέπει κάθε οικιακή κατανάλωση να συνοδεύεται από εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης με μπαταρίες. Το σύστημα αποθήκευσης θα έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα. Η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του προγράμματος ορίζεται στις 10,8kWh. Για παράδειγμα, αν επιλεγεί φωτοβολταϊκό ισχύος 3kW, θα πρέπει να εγκατασταθεί και μπαταρία χωρητικότητας κατ’ ελάχιστο 3kWh. Τονίζεται ότι οι αγρότες δεν είναι υποχρεωμένοι να εγκαταστήσουν σύστημα αποθήκευσης με μπαταρίες.

Επιλέξιμες δαπάνες

1) Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).

2) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.

3) Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.

4) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).

5) Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (φωτοβολταϊκού και μπαταρίας) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

Υποβολή αίτησης – απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο του 11ψήφιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

2) Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2021. Το εν λόγω δικαιολογητικό δεν απαιτείται για τους επιλέξιμους στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) και την Κατηγορία Δ (Αγρότες).

3) Σύμβαση σύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ.

4) Λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

5) Σε περίπτωση αναπηρίας, έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, που εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας ή έγγραφο κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά τον νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της, σε περίπτωση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67%.

6) Σε περίπτωση πολυτεκνικής ιδιότητας, πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

7) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (E1), σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας.

 

Ενδεικτικά παραδείγματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από αγρότες

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα παρακάτω παραδείγματα είναι ενδεικτικά, καθώς η παραγωγή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, το κόστος εγκατάστασης αυτού και κατά συνέπεια ο χρόνος απόσβεσης της αρχικής επένδυσης είναι διαφορετικά ανά περίπτωση και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως:

α) Ο προσανατολισμός του συστήματος.

β) Η γεωγραφική περιοχή εγκατάστασης.

γ) Οι πιθανές σκιάσεις των panels.

δ) Η συντήρηση του συστήματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτού.

ε) Ο εξοπλισμός που θα επιλεγεί.

Παράδειγμα 1ο: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 3kW με τοποθέτηση μπαταρίας χωρητικότητας 5kWh (Για την εισοδηματική κατηγορία Δ – 40% επιδότηση ο φωτοβολταϊκός εξοπλισμός και 90% επιδότηση η μπαταρία).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Φ/Β 3kWp
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5kWh
ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ευρώ) 12.000
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ευρώ) 6.800
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ευρώ) 5.200
ΤΙΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (ευρώ/kWh) 0,20
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (kWh) 4.350
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Έτη) 6,5

 

Παράδειγμα 2ο: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 3kW χωρίς τοποθέτηση μπαταρίας (Για την εισοδηματική κατηγορία Δ – 40% επιδότηση ο φωτοβολταϊκός εξοπλισμός).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Φ/Β 3kWp
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5kWh
ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ευρώ) 8.200
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ευρώ) 3.200
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ευρώ) 5.000
ΤΙΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (ευρώ/kWh) 0,20
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (kWh) 4.350
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Έτη) 6,5

 

Παράδειγμα 3ο: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 7kW με τοποθέτηση μπαταρίας χωρητικότητας 9,6kWh (Για την εισοδηματική κατηγορία Δ – 40% επιδότηση ο φωτοβολταϊκός εξοπλισμός και 90% επιδότηση η μπαταρία).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Φ/Β 7kWp
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9kWh
ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ευρώ) 17.500
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ευρώ) 9.600
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ευρώ) 7.900
ΤΙΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (ευρώ/kWh) 0,22
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (kWh) 10.150
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Έτη) 4,5

 

Παράδειγμα 4ο: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 7 kW χωρίς τοποθέτηση μπαταρίας (Για την εισοδηματική κατηγορία Δ – 40% επιδότηση ο φωτοβολταϊκός εξοπλισμός).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Φ/Β 7kWp
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 9kWh
ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ευρώ) 12.300
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ευρώ) 4.900
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ευρώ) 7.400
ΤΙΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (ευρώ/kWh) 0,22
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (kWh) 10.150
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Έτη) 4,5

 

Παράδειγμα 5ο: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικία, ισχύος 10kW με τοποθέτηση μπαταρίας χωρητικότητας 10kWh (Για την εισοδηματική κατηγορία Δ – 40% επιδότηση ο φωτοβολταϊκός εξοπλισμός και 90% επιδότηση η μπαταρία).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Φ/Β 10kWp
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10kWh
ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ευρώ) 22.100
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ευρώ) 11.600
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ευρώ) 10.500
ΤΙΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (ευρώ/kWh) 0,24
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (kWh) 14.500
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Έτη) 3,5

 

Παράδειγμα 6ο: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε αγροτική εκμετάλλευση, ισχύος 10kW, χωρίς τοποθέτηση μπαταρίας (Για την εισοδηματική κατηγορία Δ – 40% επιδότηση ο φωτοβολταϊκός εξοπλισμός).

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Φ/Β 10kWp
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ευρώ) 16.900
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ευρώ) 6.700
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ευρώ) 10.200
ΤΙΜΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (ευρώ/kWh) 0,24
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (kWh) 14.500
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Έτη) 2,6

 

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλό θα είναι να απευθυνθούν σε μηχανικούς κατάλληλης ειδικότητας, ώστε να προετοιμαστεί και υποβληθεί σωστά ο φάκελος της κάθε περίπτωσης, τόσο στον ΔΕΔΔΗΕ, όσο και στην πλατφόρμα του προγράμματος επιδότησης και να αποφευχθούν πιθανά λάθη τόσο στη διαστασιολόγηση του συστήματος, όσο και στην υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.