Γεωργικοί Σύμβουλοι: Αναρτήθηκε το υπόδειγμα συμφωνητικού παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος με το υπόδειγμα του συμφωνητικού μεταξύ του δικαιούχου Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (παρόχου) και του (ωφελούμενου)
γεωργού.

Πιο συγκεκριμένα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών απαιτείται αρχικά η κατάρτιση και σύναψη συμφωνητικού μεταξύ του παρόχου και του ωφελούμενου γεωργού. Με την παρούσα εγκύκλιο σας διαβιβάζεται συνημμένο υπόδειγμα του συμφωνητικού που περιλαμβάνει τους απαραίτητους όρους παροχής και λήψης της υπηρεσίας που πρέπει να
γνωρίζουν και στους οποίους δεσμεύονται οι δύο πλευρές.

Το ηλεκτρονικό αρχείο του υποδείγματος σε μορφή word, περιλαμβάνει σχόλια για υποβοήθηση της συμπλήρωσής του. Θα αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του υπο-Μέτρου 2.1 (https://advisoryservices.agrotikianaptixi.gr/).

Ο πάροχος μπορεί να προ-συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία και να το εκτυπώσει χωρίς τα σχόλια. Μετά την υπογραφή του, απαραίτητα τόσο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου, όσο και από τον ωφελούμενο, ο πάροχος θα αναρτήσει το υπογεγραμμένο συμφωνητικό σε κατάλληλο σημείο του πληροφοριακού συστήματος, για το οποίο θα δοθούν στη συνέχεια σχετικές οδηγίες από την αρμόδια Μονάδα. Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ή ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου του gov.gr.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας ξεκινάει μετά την ανάρτηση του
συμφωνητικού στο πληροφοριακό σύστημα.

Είδη συμβουλευτικών υπηρεσιών που καλύπτονται από το συμφωνητικό

Ο/Η ωφελούμενος/ωφελούμενη μπορεί να είναι αποδέκτης μιας ή περισσότερων
συμβουλευτικών υπηρεσιών (ειδών), εντός του μέγιστου ορίου των 3 (τριών) συμβουλών
καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1, αλλά όχι ταυτόχρονα.

Εφόσον για την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών τεκμηριωμένα απαιτούνται και
πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις, επιλέξιμες για παροχή στήριξης στον πάροχο,
είναι οι εξής:
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την εγκύκλιο