Γεωργικοί Σύμβουλοι: Τα οριστικά αποτελέσματα των εντάξεων για την Περιφέρεια Κρήτης

Ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΑΤ τα οριστικά αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπό-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του ΠΑΑ για την Περιφέρεια Κρήτης.

Ο Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου περιλαμβάνει:

α) τις αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη, καταταγμένες σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά,
των οποίων ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης (ύψος ενίσχυσης) δεν υπερβαίνει
αθροιστικά τον αντίστοιχο της Πρόσκλησης και των οποίων η βαθμολογία είναι μεγαλύτερη
του ελάχιστου ορίου που έχει τεθεί στην Πρόσκληση και

β) τις αιτήσεις που δεν επιλέγονται προς στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει
προκύψει λόγος απόρριψης.

Προκειμένου ο υποψήφιος πάροχος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του
διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξής του επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του
πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης του υπο-Μέτρου 2.1, που λειτουργεί στον ιστότοπο
https://advisoryservices.agrotikianaptixi.gr/, όπου είχε υποβάλει την αίτηση στήριξης.

Αναλυτική ενημέρωση παρέχεται, μετά την είσοδο στο διοικητικό έλεγχο της αίτησης, μέσω
των πεδίων των Στοιχείων Οριστικής Αξιολόγησης και Προσφυγής και των πεδίων των
Παρατηρήσεων που υπάρχουν στις ενότητες της αίτησης.

Η εμφάνιση στοιχείων βαθμολογίας και ποσού στήριξης στα αποτελέσματα των αιτήσεων που
δεν επιλέγονται για στήριξη δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής στήριξης,
αλλά γίνεται για την αναλυτικότερη ενημέρωση των υποψήφιων.

Δείτε ΕΔΩ τον Πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων