Γεωργικοί Σύμβουλοι: Στην τελική ευθεία πριν από την προκήρυξη του μέτρου

Τα ποσά στήριξης ανά συμβουλή και τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων

Από τα 570 και έως τα 1.204 ευρώ κυμαίνεται το ποσό στήριξης για κάθε είδος συμβουλής, ανάλογα με την κατηγορία κόστους, που θα λαμβάνει ο πάροχος γεωργικών συμβουλών, σύμφωνα με την προδημοσίευση της επικείμενης πρόσκλησης.

Το ποσό στήριξης αυξάνεται εφόσον τεκμηριωμένα απαιτούνται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά συμβουλή. Πάντως, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να περιμένουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για να ενημερωθούν τελικά για το ανώτατο ύψος ενίσχυσης και τον ανώτατο αριθμό συμβουλών που θα καθοριστούν ανά δικαιούχο (πάροχο) και ανά περιφέρεια.

Προς το παρόν, έχει γίνει γνωστό ότι η ενίσχυση θα παρέχεται σε δύο δόσεις, έως το μέγιστο ποσό για κάθε παρεχόμενη συμβουλή, με τη χρήση τυποποιημένης κλίμακας κόστους κατά μονάδα (απλοποιημένου κόστους).

 

Ενίσχυση

Πιο αναλυτικά, η στήριξη θα παρέχεται με τη μορφή απλοποιημένου κόστους ανά είδος συμβουλής. Το ύψος της στήριξης εξαρτάται από την εγκατάσταση του παρόχου και την έδρα της εκμετάλλευσης του ωφελούμενου, εντός της ίδιας περιφέρειας, με τους εξής όρους, συνοπτικά:

Κόστος 1: Η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ).

Κόστος 2: Η εγκατάσταση του παρόχου και η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκονται σε διαφορετικές ΠΕ της ηπειρωτικής χώρας, εκτός των περιπτώσεων που η ΠΕ περιλαμβάνει νησί εντός των διοικητικών ορίων της και η έδρα της εκμετάλλευσης ή η εγκατάσταση του παρόχου βρίσκεται σε αυτό.

Κόστος 3: Η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μικρότερη των 250 km2 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα.

Κόστος 4: Η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 και η εγκατάσταση του παρόχου σε διαφορετικό νησί ή στην ηπειρωτική χώρα.

Σημειώνεται ότι τα νησιά με έκταση μεγαλύτερη των 250 km2 είναι: Άνδρος, Ζάκυνθος, Θάσος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Κύθηρα, Κως, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Νάξος, Ρόδος, Σάμος, Χίος.

Δεν λαμβάνονται υπόψη η Εύβοια, λόγω εγγύτητας και διασύνδεσης με την ηπειρωτική Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη, ως μία εξ ολοκλήρου περιφέρεια.

Κριτήρια ένταξης

Υποψήφιοι μπορούν να είναι δημόσιοι ή/και ιδιωτικοί φορείς ή κοινοπραξίες αυτών (με νομική προσωπικότητα και ΑΦΜ), οι οποίοι την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πιστοποιηθεί ως ΦΠΓΣ και εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο, η κύρια ή η δευτερεύουσα δραστηριότητά τους αφορά την παροχή συμβουλευτικών ή μελετητικών υπηρεσιών, έχουν δικαίωμα υποβολής έως δύο αιτήσεων στήριξης το ανώτερο, σε διαφορετικές περιφέρειες, εφόσον διατηρούν σε κάθε περιφέρεια κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση.

Σε αυτή την εγκατάσταση θα πρέπει να απασχολούνται κατ’ ελάχιστο δύο Γεωργικοί Σύμβουλοι (ΓΣ) Γεωπόνοι ΠΕ και ένας ΓΣ Οικονομολόγος ΠΕ ή Γεωπόνος ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των ΑΕΙ ή/και διαφορετικού τομέα, εφόσον διαθέτει σχετική εξειδίκευση που αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο.

Οι ΓΣ του υποψήφιου παρόχου πρέπει να διαθέτουν συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουν υλικοτεχνική υποδομή για την παροχή των συμβουλών, αποτελούμενη τουλάχιστον από:

Εγκατάσταση (γραφεία) στην περιφέρεια δραστηριοποίησης (υποβολής αίτησης)

Μία θέση εργασίας με (σταθερό ή φορητό) υπολογιστή ανά ΓΣ

Λογισμικό (MS Office ή ισοδύναμο) ανά θέση εργασίας

Σταθερό τηλέφωνο, πρόσβαση στο διαδίκτυο, φαξ

Κινητό τηλέφωνο (smart) ή και tablet (με σύστημα γεωαναφοράς)

Βιντεοπροβολέα

Εκτυπωτή

Εξοπλισμό πεδίου: ● Μεγεθυντικό φακό με φως (για κάθε ΓΣ) ● Δειγματολήπτη εδάφους (ανά 3 ΓΣ) και δοχεία/αναλώσιμα ● Αγωγιμόμετρο-πεχάμετρο (ανά 3 ΓΣ) ● Τενσιόμετρο και Διαθλασίμετρο (ανά 3 ΓΣ)

Αυτοκίνητο

Επισημαίνεται ότι η πρόσκληση αναμένεται να δημοσιευτεί έως το τέλος του έτους, έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 80 εκατ. ευρώ και αφορά την επιλογή πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) που θα λαμβάνουν στήριξη για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς.