ΓΠΑ: Ψηφιακές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος». Στόχος είναι η προώθηση της γνώσης της Γεωπληροφορικής, των επιλογών και των πλεονεκτημάτων των καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και των γεωχωρικών πληροφοριών και εφαρμογών τους για την άσκηση της γεωργίας και η διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση καλλιεργειών.

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους, ακόμα και αν δεν έχουν καμία προηγούμενη εμπειρία, να εξοικειωθούν στις γεωχωρικές ψηφιακές τεχνολογίες, στην καταγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν το σύστημα εδάφους – κλίματος – καλλιέργειας (αισθητήρες εδάφους κλίματος και βλάστησης, εφαρμογές καταγραφής, ΣμηΕΑ), καθώς και στη διαχείριση – χρήση της παραγόμενης ψηφιακής χωρικής πληροφορίας (διαδικτυακές πλατφόρμες και διαδικτυακά γεωχωρικά παρατηρητήρια). Οι καινοτομίες που θα έχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι οι εξής:

✱ Χρήση αισθητήρων και ψηφιακών τεχνολογιών για τη συλλογή εδαφοκλιματικών δεδομένων, καθώς και δεδομένων ανάπτυξης καλλιεργειών.

✱ Χρήση drones για τη συλλογή εικόνων σε καλλιέργειες και επεξεργασία των εικόνων.

✱ Επίδειξη ολοκληρωμένων εφαρμογών από τη σχεδίαση μέχρι την υλοποίηση.

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 7 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ.