Γυναικεία επιχειρηματικότητα: Τόνωση της παγκόσμιας αγροδιατροφής κατά 1 τρισ. δολάρια

Η ισότητα των γυναικών στα αγροδιατροφικά συστήματα θα μπορούσε να τονώσει την παγκόσμια οικονομία κατά 1 τρισ. δολάρια και να γλιτώσει 45 εκατομμύρια ανθρώπους από την επισιτιστική ανασφάλεια, σύμφωνα με τον FAO. Παρότι, όμως, η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας, τα εμπόδια στη συμμετοχή των γυναικών φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι στους άντρες.

Για να ξεπεραστούν οι παραπάνω δυσκολίες, τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ και οι οργανισμοί καινοτομίας της ΕΕ προωθούν την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στη γεωργία και «απαιτούν» την εφαρμογή μιας προσέγγισης για την ισότητα των φύλων, ώστε μεγαλύτερος αριθμός γυναικών να ενταχθεί στην αγροδιατροφή.

Στο πλαίσιο αυτό, το δίκτυο της ΚΑΠ για την καινοτομία και την ανταλλαγή γνώσης, EIP-AGRI, διοργανώνει ένα εργαστήριο για την εφαρμογή της καινοτομίας από τις γυναίκες στον αγροτικό τομέα, με στόχο να καταδείξει ότι η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές μπορούν να αποτελέσουν ελκυστικούς τόπους εργασίας για τις ίδιες και ειδικότερα για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους ιδεών και την εφαρμογή των καινοτόμων προσεγγίσεών τους.

Η «ακτινογραφία» της γυναικείας απασχόλησης

Οι γυναίκες αποτελούν το 51% του πληθυσμού της ΕΕ. Το 2021, το 67,3% των γυναικών σε ηλικία εργασίας (20-64 ετών) εργάζονταν σε αγροτικές περιοχές, ωστόσο το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί να είναι στο 12,7% (Eurostat, 2022).

Επιπλέον, σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη, το χάσμα των φύλων στα ποσοστά απασχόλησης είναι υψηλότερο στις αγροτικές περιοχές από ό,τι στις αστικές. Ειδικότερα, η γεωργία θεωρείται ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα, με τις γυναίκες να αποτελούν το 31,6% των αγροτών της ΕΕ (Eurostat, 2022).

Επίσης, η γυναικεία επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα είναι ιδιαίτερα χαμηλή (23%) σε σχέση με άλλους οικονομικούς κλάδους, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το χάσμα μεταξύ των φύλων. Ακόμη, οι γυναίκες στον τομέα αυτόν αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με την πρόσβαση στη γη, την κατάρτιση και την εκπαίδευση και την ίση μεταχείριση από οικονομικούς και γεωργικούς οργανισμούς. Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου έχει καταστεί σημαντική στα σχέδια της ΚΑΠ, ενώ διάφορα υποστηριζόμενα από την ΕΕ έργα σκιαγραφούν πώς μπορούν να μετριαστούν ή να ξεπεραστούν τα εμπόδια στη χειραφέτηση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και την είσοδό τους στο αγροτικό επάγγελμα –με κοινωνικοοικονομικά οφέλη–, μέσω κοινωνικών και άλλων τύπων καινοτομιών.

Επιπλέον, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μια σημαντική κινητήριο δύναμη για την ευημερία και την κοινωνική ένταξη στις αγροτικές περιοχές, ιδίως μέσω καινοτόμων δράσεων και επιχειρηματικότητας. Αυτό έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη στρατηγική «A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025», η οποία δεσμεύεται να ενδυναμώσει τις γυναίκες, υποστηρίζοντας την ισότητα των φύλων και την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών.

Εργαστήριο της EIP-AGRI

Η μονάδα υποστήριξης του EIP-AGRI διοργανώνει στις 17-18 Απριλίου 2024 το εργαστήριο «EU CAP Network workshop “Women-led innovations in agriculture and rural areas”», με στόχο να ενδυναμώσει τις γυναίκες μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και του εντοπισμού επιτυχημένων πρωτοβουλιών και έργων με επικεφαλής γυναίκες που καινοτομούν.

Πιο αναλυτικά, το εργαστήριο θα επικεντρωθεί σε καινοτόμες πρακτικές, των οποίων ηγούνται οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές της ΕΕ σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Γυναίκες από την Ευρώπη, που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα, καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου, έτσι ώστε να εξερευνήσουν ευκαιρίες που προσφέρονται στο πλαίσιο διαφορετικών προγραμμάτων της ΕΕ για την υποστήριξή τους στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και να γνωρίσουν καινοτόμες πρωτοβουλίες από επιχειρήσεις με επικεφαλής γυναίκες επιχειρηματίες σε αγροτικές περιοχές. Επίσης, μέσω αυτής της διαδικασίας θα καταγραφούν οι ανάγκες και τα εμπόδια των γυναικών επιχειρηματιών στις αγροτικές περιοχές και θα ενεργοποιηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων, προκειμένου να υποστηριχθεί η γυναικεία καινοτομία και η επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς για τις δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του EU CAP Network, αναζητώντας το συγκεκριμένο εργαστήριο.