Μέσα από τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα Interreg MED αποσκοπεί στη διεθνική προώθηση των συνεργασιών ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου. Παίρνει έννοιες όπως Κυκλική Οικονομία, Πράσινη Ανάπτυξη και Βιώσιμος Τουρισμός και τις αναδιαμορφώνει, ώστε να είναι εφαρμόσιμες στο μεσογειακό κλίμα και τη μεσογειακή διατροφή. Σκοπός του προγράμματος είναι οι χώρες της Μεσογείου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις, από τις ολοένα και αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι την προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της κάθε περιοχής.