Τα καινοτόμα λιπάσματα ΝΕΟΝ στην υπηρεσία του αραβοσίτου

Επιφανειακή λίπανση και για μια δυνατή και υγιή καλλιέργεια

του Βασίλη Κουτσούγερα, γεωπόνου MSc

Ο αραβόσιτος (Zea mays L.) είναι ένα από τα πιο σημαντικά ετήσια εαρινά φυτά μεγάλης καλλιέργειας για την Ελλάδα. Η ορθολογική λίπανση του αραβοσίτου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως προς την αύξηση των αποδόσεων και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του. Η επιφανειακή λίπανση του αραβοσίτου αφορά κυρίως τη χορήγηση σημαντικού ποσοστού αζώτου (Ν) κατά την ανάπτυξη της καλλιέργειας, προκειμένου να καλυφθεί η δεύτερη αιχμή απαιτήσεων σε άζωτο (κάλυψη 50%-70% ετήσιων απαιτήσεων).

Το άζωτο (N) είναι ένα στοιχείο με μεγάλη σπουδαιότητα για τη ζωήκαι το περιβάλλον. Τα φυτά έχουν θεμελιώδη εξάρτηση από αυτό, καθώς είναι το θρεπτικό στοιχείο που χρειάζονται στις μεγαλύτερες ποσότητες. Αποτελεί συστατικό πολλών ενώσεων του φυτικού κυττάρου, στις οποίες περιλαμβάνονται τα αμινοξέα, οι ορμόνες, τα νουκλεϊκά οξέα και η χλωροφύλλη. Συνεπώς, γίνεται κατανοητό ότι η τροφοπενία αζώτου παρεμποδίζει ταχύτατα την αύξηση και την ευρωστία των φυτών.

Έλλειψη αζώτου στο καλαμπόκι

Ο αραβόσιτος είναι ένα φυτό υψηλής παραγωγικότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι θρεπτικές απαιτήσεις σε άζωτο είναι ιδιαίτερα υψηλές. Η έλλειψή του οδηγεί σε μείωση του αριθμού και του βάρους των σπόρων, καθώς και σε μείωση της βιομάζας, με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην απόδοση, όσο και στην ποιότητα.

Έχει υπολογιστεί πως οι μέγιστες απαιτήσεις του αραβοσίτου σε άζωτο αφορούν το διάστημα μεταξύ 75ης έως 90ής ημέρας από τη φύτρωση του σπόρου. Φαινολογικά δηλαδή, στο χρονικό διάστημα μεταξύ της άνθισης της φόβης και των στυλών. Ταυτόχρονα, υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο έχουν παρατηρηθεί και στο στάδιο του γεμίσματος του σπόρου.

Συνεπώς, γίνονται κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους η ισορροπία αζώτου στον αραβόσιτο θεωρείται ένας από τους πιο κρίσιμους θρεπτικούς παράγοντες, που καθορίζει τη διαμόρφωση της απόδοσης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Η διαχείριση του αζώτου, όμως, είναι μία μοναδική και σύνθετη διαδικασία. Εξαιτίας των ιδιαζουσών μορφών του στο έδαφος, έχει εκτιμηθεί ότι το 50%-70% του αζώτου που εφαρμόζεται στο έδαφος χάνεται. Επομένως, η βελτίωση του Δείκτη της χρήσης

Αποτελεσματικότητας του Αζώτου (Nitrogen Use Efficiency, NUE) είναι για εμάς απαραίτητη προϋπόθεση, για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και του γεωργικού εισοδήματος, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις απώλειες αζώτου στο περιβάλλον.

Το κατάλληλο λίπασμα για την καλλιέργεια

Η επιλογή των αζωτούχων λιπασμάτων πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται η αποφυγή απωλειών αζώτου λόγω εξαέρωσης της αμμωνίας ή λόγω έκπλυσης. Ο όρος «λιπάσματα βραδείας αποδέσμευσης» ή «σταθεροποιημένα λιπάσματα» αναφέρεται στα λιπάσματα τα οποία περιέχουν παρεμποδιστές ουρεάσης ή/και παρεμποδιστές νιτροποίησης.

Οι παρεμποδιστές ουρεάσης που βασίζονται στο θειοφωσφορικό τριαμίδιο (NBPT), κλειδώνουν τις θέσεις δέσμευσης του ενζύμου ουρεάση. Με αυτόν τον τρόπο, καθυστερούν τη μετατροπή της ουρίας σε αμμωνιακά ιόντα (NH4+) και ως εκ τούτου μειώνουν την πιθανότητα πτητικότητας της αμμωνίας (NH3).

Οι παρεμποδιστές νιτροποίησης, που βασίζονται στη δικυανδιαμίδη (DCD) και στο DMPP, επιβραδύνουν τη διαδικασία της νιτροποίησης μέσω της καθυστέρησης της οξείδωσης των αμμωνιακών (ΝΗ4+) σε διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2-) και κατά συνέπεια σε νιτρικά (ΝΟ3-).

Έτσι, ελαχιστοποιούνται οι απώλειες αζώτου από το έδαφος λόγω έκπλυσης νιτρικών (ΝΟ3). Στη ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, η καινοτομία είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ταυτότητάς μας. Η προσεκτικά σχεδιασμένη διαχείριση της αζωτούχας λίπανσης αποτελεί, στις μέρες μας, βασική προτεραιότητα των προγραμμάτων θρέψης των καλλιεργειών.

Ορθολογική λίπανση με ΝΕΟΝ

Με αφετηρία τις παραπάνω ενδείξεις, η ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ αναπτύσσει τη σειρά κοκκωδών λιπασμάτων NEON, ιδανική για τις επιφανειακές λιπάνσεις. Η σειρά NEON ενσωματώνει την καινοτόμο τεχνολογία PENXCEL που αποτελεί την τελευταία εξέλιξη προϊόντων με παρεμποδιστές αζώτου. Τα προϊόντα ΝΕΟΝ βασίζονται τόσο σε αναστολέα ουρεάσης (NBPT) για αποφυγή απωλειών αζώτου σε μορφή αέριας αμμωνίας, όσο και σε αναστολέα νιτροποίησης (DCD) για μείωση των απωλειών αζώτου λόγω έκπλυσης. Έτσι με την εφαρμογή των λιπασμάτων NEON, εξασφαλίζουμε πολλαπλά καλλιεργητικά οφέλη:

● Ισορροπημένη λίπανση αζώτου.

● Εξισορρόπηση Φορτίου – Βλάστησης.

● Ενίσχυση της παραγωγής.

● Μειωμένες απώλειες αζώτου.

● Υψηλότερο οικονομικό αποτέλεσμα στη λίπανση.

● Προστασία του περιβάλλοντος.

Οι καλλιεργητές μπορούν να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα της αζωτούχου λίπανσης και να εκτελούν τις απαραίτητες διορθώσεις, ανάλογα πάντα με τις συστάσεις του γεωπόνου συμβούλου.

Η ορθολογική λίπανση εκτιμάται πάντα σε σχέση με:

● Ιδιομορφία περιοχής.

● Μακροχρόνιες παρατηρήσεις.

● Σύσταση και γονιμότητα εδάφους.

● Ποικιλία.

● Φυλλοδιαγνωστική.

ΝΕΟΝ 46 – 0 – 0
και ΝΕΟΝ 40 – 0 – 0 (+15 SO3)
Συνιστώμενη δόση: 20 – 25 kg/στρέμμα.