Καταβολή de minimis σε αλιείς βιντζότρατας

Τη θέσπιση αντισταθμιστικών μέτρων με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, κατ΄αντιστοιχία της αρ. 145/296596/22.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης. (β΄4680), στην οποία θα προβλέπεται η χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) gua για την κατάργηση του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» από τις αλιευτικές άδειες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, πρότεινε ο υπουργός Αγροικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης στο υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων θα είναι οι πλοιοκτήτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν στην αλιευτική άδεια του σκάφους τους το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)», υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν σε ισχύ την αλιευτική άδεια του σκάφους.

Με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου, με ημερομηνία αναφοράς την 7.3.2023, ο αριθμός των σκαφών που φέρουν το εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» στον ελληνικό αλιευτικό στόλο, ανέρχεται σε 122 σκάφη.

Σε αντιστοιχία με την αρ. 145/296596/22.09.2020 προγενέστερη υπουργική απόφαση (Β΄4680) , το ύψος του κατ΄αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας ορίζεται σε 25.000 ευρώ ανά αλιευτικό σκάφος και κατά  συνέπεια απαιτούνται πιστώσεις συνολικού ύψους 3.050.000 ευρώ.