Οι προθεσμίες των διαδικασιών που τρέχουν αυτό το διάστημα για νιτρορύπανση, οργάνωση παραγωγών, αντιχαλαζικά

 Μείωση νιτρορύπανσης: Μέχρι τις 15 Απριλίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων τροποποίησης για λόγους εκτός ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, και αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου, τα οποία αφορούν το τέταρτο έτος εφαρμογής (2021), στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιχορήγησης για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων: Παράταση έως τις 11 Μαΐου δόθηκε για την υποβολή προτάσεων επιχορήγησης για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων εντός και εκτός ΕΕ, μέσω των απλών και πολλαπλών προγραμμάτων. Υπενθυμίζεται ότι, φέτος, τα ευρωπαϊκά προγράμματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων καλλιέργειας που υποστηρίζουν πιο άμεσα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως βιολογικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά και βιώσιμη γεωργία.

 Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών: Μέχρι τις 10 Μαΐου 2021 θα είναι δυνατή η υποβολή μέσω του ΠΣΚΕ της αίτησης πληρωμής για τη β’ και γ’ δόση από τους δικαιούχους του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.

 Αντιχαλαζικά: Παράταση έως την 1η Ιουνίου 2021 έχει δοθεί στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο καθεστώς ενίσχυσης του υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων», στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης.