Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή Κίτρους και Λιτόχωρο

Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή Κίτρους και Λιτόχωρο

Δύο σημαντικά έργα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της παράκτιας αλιείας της Πιερίας, η κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή Κίτρους και στην περιοχή Λιτοχώρου, συνολικού κόστους 351.912€ και 779.869,29€ αντίστοιχα, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Για δύο έργα πνοής σε ό,τι αφορά την προστασία του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας αλλά και τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων της Πιερίας έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Πιερίας Σοφία Μαυρίδου. Όπως τόνισε η κ. Μαυρίδου, «τα έργα αυτά θα συμβάλλουν στην αύξηση της βιοποικιλότητας και της ιχθυοπαραγωγής, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για την ανάπτυξη και ειδικών μορφών τουρισμού στην Πιερία, που αναμφισβήτητα θα αποφέρουν όφελος στην τοπική οικονομία της περιοχής».

Το πρώτο έργο με τίτλο «Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή Κίτρους Ν.Πιερίας» περιλαμβάνει επιστημονική παρακολούθηση διάρκειας τριών (3) χρόνων του τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Κίτρους Ν. Πιερίας μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του και την παρακολούθηση των φυσικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία του τεχνητού υφάλου (παρακολούθηση θαλάσσιων ρευμάτων, φερτών και αδρανών υλικών, γεωλογικής κατάστασης εδάφους, μέτρηση θερμοκρασίας, αλατότητας, χλωροφύλλης, παρακολούθηση εποίκισης του τεχνητού υφάλου, παρακολούθηση εποικισμού εδραίας πανίδας, παρακολούθηση και ανάλυση του εποικισμού της ιχθυοπανίδας στον πυρήνα του τεχνητού υφάλου στην περιοχή εγκατάστασής του, εκτίμηση του βαθμού διαταραχής της βιοκοινωνίας, παρακολούθηση της αλιευτικής κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων, μελέτη του ιχθυοπλαγκτού στην περιοχή εγκατάστασης του τεχνητού υφάλου, παρακολούθηση της παράκτιας αλιευτικής προσπάθειας στην περιοχή, οργάνωση διαχειριστικού σχεδίου εκμετάλλευσης του τεχνητού υφάλου, εκτίμηση βιομάζας και αφθονίας των κυριοτέρων εμπορικών ιχθυοαποθεμάτων), αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων στην αλιεία της περιοχής του τεχνητού υφάλου και διαχειριστικό σχέδιο αλιευτικής εκμετάλλευσης.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 351.912,00€.

Το έργο «Κατασκευή τεχνητού υφάλου στην περιοχή Λιτοχώρου Ν. Πιερίας», συνολικού κόστους 779.869,29€, αφορά στην κατασκευή και τοποθέτηση στατικών εγκαταστάσεων για την προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας, καθώς και την τριετή επιστημονική παρακολούθηση της λειτουργίας του τεχνητού υφάλου στην θαλάσσια περιοχή του Λιτοχώρου Ν. Πιερίας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του.

Στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου προβλέπεται:

  • κατασκευή τεχνητού ύφαλου στην περιοχή Λιτοχώρου Ν.Πιερίας που αφορά κατασκευή και τοποθέτηση στατικών εγκαταστάσεων για την προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας
  • Επιστημονική παρακολούθηση διάρκειας τριών (3) χρόνων της λειτουργίας του τεχνητού ύφαλου Λιτοχώρου Ν.Πιερίας, η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση φυσικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία του τεχνητού υφάλου, αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων στην αλιεία της περιοχής και διαχειριστικό σχέδιο αλιευτικής εκμετάλλευσης.