Με τα καθεστώτα της Αγροδιατροφής και του Τουρισμού συνεχίζει ο νέος Αναπτυξιακός

Μέχρι 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις σε «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα»

Με την προκήρυξη των καθεστώτων «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» και «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία» αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να συνεχιστεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Την αυλαία, πάντως, άνοιξε με αρκετή καθυστέρηση το καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», με την προκήρυξη να τρέχει έως τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Σκοπός του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 75 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αv), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsan.mindev.gov.gr.

Ελάχιστο κόστος επένδυσης

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α) 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

β) 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις.

γ) 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις.

δ) 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

ε) 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων, δηλαδή της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής ή της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Το ίδιο ισχύει ως προς το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργουμένης απασχόλησης, καθώς και τις ενισχύσεις για μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες της Θράκης. Όμως, δεν υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβεί τα 300.000 ευρώ.

Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την προκήρυξη, τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

✱ Δημιουργία νέας μονάδας.

✱ Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

✱ Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν, με τον όρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

✱ Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Τι ακολουθεί

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα ακολουθήσει η ενεργοποίηση άλλων δύο καθεστώτων. Αρχικά, θα υπογραφεί η προκήρυξη του καθεστώτος «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων» και αμέσως μετά το καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία».

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει 13 συνολικά καθεστώτα διαρθρωμένα για πρώτη φορά με θεματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν συνολικά όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Ταμείο Ανάκαμψης

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων όσο και το υπουργείο Οικονομικών δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον συνδυασμό του νέου Αναπτυξιακού με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, όπως έχουν υπογραμμίσει οι αρμόδιοι υπουργοί, προϋπόθεση για να γίνει αυτός ο συνδυασμός είναι να πληρούνται δύο βασικοί κανόνες:

✱ Το 25% του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να περιλαμβάνει κρατική ενίσχυση. Δηλαδή, είτε θα πρέπει να είναι ίδια κεφάλαια είτε να προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό χωρίς και πάλι να υπάρχει κρατική ενίσχυση επ’ αυτού, είτε συνδυασμός των δύο.

✱ Συνολικά, οι δύο κρατικές ενισχύσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.