Καθορίστηκε το ύψος ενίσχυσης των υπομέτρων της Εξισωτικής Αποζημίωσης 2020

Στα 240 εκατ. ευρώ, όπως και πέρσι, ανέρχεται η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης για την Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2020. Σύμφωνα με την πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το συνολικό ποσό κατανέμεται ως εξής:

  • Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές»: 150 εκατ. ευρώ
  • Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών»: 80 εκατ. ευρώ
  • Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα»: 10 εκατ. ευρώ.

Ύψος ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για

Το υπομέτρο 13.1 καθορίζεται φέτος στα 12,5 ευρώ/στρέμμα.  

Το υπομέτρο 13.2 καθορίζεται ως εξής:

  • Για τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά την νέα οριοθέτηση (13.2,1), στα 8,1 ευρώ/στρέμμα.
  • Για τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς , εκτός των ορεινών, με την παλαιά οριοθέτηση (13.2.2) που πλέον ανήκουν στις περιοχές χωρίς περιορισμούς, μετά την νέα οριοθέτηση στα 3,24 ευρώ/στρέμμα.

Για το υπομέτρο 13.3, καθορίζεται στα 8,1 ευρώ/στρέμμα.

 Προοδευτική μείωση πληρωμών

Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως :

  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 20 ha : χορηγείται το 100% της ενίσχυσης
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης,
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha : χορηγείται 50% της ενίσχυσης,
  • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση. Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω.

Για τις εκτάσεις που αφορούν το υπομέτρου 13.2 θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα οι εκτάσεις της πρώτης κατηγορίας (περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών, μετά την νέα οριοθέτηση)

Δικαιούχοι

Σημειώνεται ότι στην πρόσκληση έχει προστεθεί η τροποποιητική απόφαση για την επανένταξη των δικαιούχων συντάξεων χηρείας, σε σχέση με την αποσαφήνιση του όρου της «ενεργούς επαγγελματικής δραστηριότητας».

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020.

Δείτε εδώ την πρόσκληση για την Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2020