ΚΕΟΣΟΕ: Παράταση της προθεσμίας είσπραξης ΦΠΑ και ΕΦΚ από τις τελωνειακές αρχές

Με νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών στο σχέδιο νόμου για την κύρωση της  από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου παρατείνεται έως και 25 Ιουνίου 2020 και έως και 25 Ιουλίου 2020 αντίστοιχα, η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του  Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του  Φόρου Προστιθέμενης Αξίας  (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, που εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον  μήνα Μάρτιο και  τον μήνα Απρίλιο του 2020 και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις οριζόμενες διατάξεις.

Στην αιτιολογική Έκθεση της τροπολογίας  του άρθρου 4 ,που αφορά την συγκεκριμένη ρύθμιση αναφέρεται :

Με  την   προτεινόμενη  ρύθμιση  παρατείνεται  η  προθεσμία  της   παρ.  2  του   άρθρου  110   του   Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα  (ν. 2960/2001, Α’ 265)  για  την  είσπραξη από τις  τελωνειακές αρχές του  Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του  Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,  των  ποσών υπέρ του  Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και   Ποιότητας  Αλκοόλης και   Αλκοολούχων  Ποτών  (Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.) και   των   λοιπών  επιβαρύνσεων,  που συνεισπράττονται σύμφωνα με τις  διατάξεις του  ίδιου νόμου για  τα  έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και  άλλα  αλκοολούχα προϊόντα. Ειδικότερα, προβλέπεται δίμηνη παράταση, ήτοι μέχρι τις  25 Ιουνίου

2020  για  τα  αλκοολούχα ποτά και  τα  άλλα  αλκοολούχα προϊόντα που εξήλθαν του  καθεστώτος αναστολής και  τέθηκαν σε ανάλωση τον  μήνα Μάρτιο 2020  (βεβαίωση επιβαρύνσεων έως  25 Απριλίου 2020)  και  μέχρι τις  25  Ιουλίου 2020   για  τα  ανωτέρω προϊόντα που εξήλθαν του   καθεστώτος αναστολής και  τέθηκαν σε ανάλωση τον  μήνα Απρίλιο 2020  (βεβαίωση επιβαρύνσεων έως  25 Μαΐου 2020).  Επιπλέον, προβλέπεται ότι στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των  οφειλόμενων επιβαρύνσεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του  άρθρου 110 του  ν. 2960/2001.

Η  εν  λόγω ρύθμιση προτείνεται στο  πλαίσιο των   αναγκαίων μέτρων που  λαμβάνοντας προκειμένου να στηριχθούν η επιχειρηματικότητα και η ομαλή λειτουργία της  αγοράς, λαμβανομένων υπόψη των  ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν λόγω της  πανδημίας της  νόσου COVID-19.

Η σχετική ρύθμιση για την παράταση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ που κανονικά θα καταβαλλόταν στα κατά τόπους Τελωνεία ,στις 25/4/2020 και στις 25/5/2020 για τους μήνες Μάρτιο 2020 και Απρίλιο 2020 ,έχει ως εξής :

Άρθρο 4

Παράταση προθεσμιών  είσπραξης  ειδικού  φόρου  κατανάλωσης, φόρου  προστιθέμενης  αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων 

Παρατείνονται  έως   τις   25   Ιουνίου  2020   η   είσπραξη  από  τις   τελωνειακές  αρχές  του   ειδικού φόρου κατανάλωσης  (Ε.Φ.Κ.),  του    φόρου  προστιθέμενης  αξίας  (Φ.Π.Α)  και   των    λοιπών  επιβαρύνσεων,  που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα  αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον  μήνα Μάρτιο του  2020  και  έως  τις  25 Ιουλίου 2020  η είσπραξη των  ανωτέρω επιβαρύνσεων που αναλογούν στα  εν λόγω προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον  μήνα Απρίλιο του  2020.  Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώνονται σύμφωνα με την  παρ. 2 του  άρθρου 110  και  την  παρ. 5 του   άρθρου 109  του   ν.  2960/2001 (Α’ 265).  Σε  περίπτωση μη  εμπρόθεσμης καταβολής των  οφειλόμενων επιβαρύνσεων για  τις  περιπτώσεις των  προηγούμενων εδαφίων, εφαρμόζεται η παρ. 4 του  άρθρου 110  του ν. 2960/2001.