ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Αναρτήθηκαν ποσά και δικαιούχοι

Την ένταξη 1.068 δικαιούχων, με συνολική ενταγμένη έκταση 2.292,65 εκτάρια (Ha) στο ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, συνολικής Δαπάνης 1.040.863,10 € ανακοίνωσε με απόφασή του το ΥΠΑΑΤ.

Πιο συγκεκριμένα:

Την ένταξη στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 ««Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 – 2020, 1.068 δικαιούχων, με συνολική ενταγμένη έκταση 2.292,65 εκτάρια (Ha), των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 474/16-2-2023 (ΑΔΑ: Ρ0ΥΤ4653ΠΓ-ΡΓΞ) Πρόσκλησης ετήσιας παράτασης της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 783/10-3-2023 (ΑΔΑ: Ρ67Υ4653ΠΓ-ΨΕΜ) όμοια, κρίθηκαν ως παραδεκτές, με συνολική Δημόσια Δαπάνη ένα 1.040.863,10 €, όπως αναλυτικά παρατίθενται στον επισυναπτόμενο στην παρούσα Κατάλογο Δικαιούχων.

Δείτε ΕΔΩ τον Πίνακα των δικαιούχων