Κομισιόν: Αναγκαία η επιτάχυνση στη λήψη μέτρων για τη διαχείριση των υδάτων

Την περασμένη εβδομάδα, η Κομισιόν παρουσίασε τα ευρήματα της μελέτης για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού πλαισίου για το νερό. Η μελέτη καταγράφει τις επιδόσεις των κρατών-μελών προς τον στόχο της καλής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων έως το 2027.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ωστόσο, υπάρχει μεγάλη απόσταση για την πλήρη επίτευξη των στόχων της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα Ύδατα.

Οι παράγοντες για τους οποίους εξετάζονται οι επιδόσεις των κρατών-μελών είναι η αντιμετώπιση της ρύπανσης, η άντληση υδάτων και η αποδοτικότητα των υδάτινων πόρων. Μια σειρά από εμπόδια αποτελούν τροχοπέδη ως προς τη γρήγορη ενσωμάτωση του πλαισίου με πρώτο και κύριο την έλλειψη χρηματοδότησης και, εν συνεχεία, τη γραφειοκρατία και τη διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη μελέτη, στα μέσα του διαστήματος 2016-2021 υπήρξαν σε ορισμένα κράτη-μέλη καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση μέτρων διαχείρισης του κύκλου του νερού. Σχετικά με την Ελλάδα, η μελέτη αναφέρει ότι η χώρα μας είχε ολοκληρώσει μια έκθεση δέσμης μέτρων για τις λεκάνες απορροής κατά την ανωτέρω περίοδο.

Ο επίτροπος για το Περιβάλλον, την Αλιεία και τους Ωκεανούς, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, δήλωσε:

«Η ξηρασία και η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων πόρων κοστίζουν ετησίως 9 δισ. ευρώ χωρίς να προσμετρώνται οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα. Μόνο τα υγιή ποτάμια και οι υγιείς λίμνες μπορούν να μας βοηθήσουν να προστατευτούμε έναντι των αναδυόμενων προκλήσεων της ξηρασίας και των πλημμυρών.

Παρά το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη πραγματοποιούν πρόοδο προς τη σωστή κατεύθυνση χρειάζεται να επιταχύνουμε και να επενδύσουμε περισσότερα στη διαχείριση του νερού. Με την Πράσινη Συμφωνία μπορούμε να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα του νερού σε όλο το φάσμα των πολιτικών μέτρων».