Η Κομισιόν χαιρετίζει την υποστήριξη των κρατών μελών για μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα

Μετά τη χθεσινή (11/09/209) ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα θεσπίσει τώρα τα μέτρα για την καθιέρωση μεγαλύτερης διαφάνειας μέσω της βελτιωμένης κοινοποίησης τιμών σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μετά την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τη βελτίωση των όρων συνεργασίας των παραγωγών, η Επιτροπή παρουσίασε τον Μάιο ένα τρίτο στοιχείο για τη βελτίωση των δίκαιων όρων στην εφοδιαστική αλυσίδα: την επιτάχυνση της συλλογής στοιχείων σχετικά με τις τιμές των γεωργικών προϊόντων διατροφής σε διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι τιμές.

Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα επιτρέψει σε διάφορους παράγοντες να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές και να κατανοήσουν καλύτερα τη διαμόρφωση των τιμών και την ανάπτυξη τάσεων σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει τη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς και την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου, και να βελτιώσει την εμπιστοσύνη.

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε τα εξής: «Η αύξηση της διαφάνειας της αγοράς αφορά την παροχή περισσότερων πληροφοριών, για περισσότερα προϊόντα, με μεγαλύτερη συχνότητα. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτύχουμε μεγαλύτερη ισορροπία στην αλυσίδα και θα εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Η αύξηση της διαφάνειας αφορά επίσης τη δικαιοσύνη: προσφέρουμε ίση πρόσβαση στις πληροφορίες για τις τιμές, η οποία θα καταστήσει πιο σαφή τον τρόπο λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Οι εν λόγω κανόνες, οι οποίοι συμπληρώνονται από την πρόσφατα εκδοθείσα οδηγία για την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, καθώς και από τις βελτιώσεις που επήλθαν το 2017 στη νομοθεσία για τις οργανώσεις παραγωγών, θα ενισχύσουν τον ρόλο των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο για την Επιτροπή.»

Σε συνέχεια της σημερινής συζήτησης στην επιτροπή για την κοινή οργάνωση των αγορών, τα μέτρα θα εγκριθούν από την Επιτροπή κατά τις επόμενες εβδομάδες και θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Μολονότι είναι ήδη διαθέσιμος σημαντικός όγκος πληροφοριών σχετικά με τις γεωργικές αγορές (συμπεριλαμβανομένων των τιμών παραγωγού και καταναλωτή, των όγκων παραγωγής και εμπορίου, κ.λπ.), υπάρχουν ελάχιστες διαθέσιμες πληροφορίες για τις αγορές που λειτουργούν μεταξύ των γεωργών και των καταναλωτών, όπως ο τομέας της μεταποίησης τροφίμων ή της λιανικής πώλησης. Αυτό δημιουργεί ασυμμετρία πληροφόρησης μεταξύ των γεωργών και άλλων παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μειονέκτημα για τους γεωργούς κατά την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με άλλους.

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα θα ισχύσουν για το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το κρασί, τα σιτηρά, τους ελαιούχους σπόρους και τα πρωτεϊνούχα φυτά, τα οπωροκηπευτικά, το ελαιόλαδο και τη ζάχαρη. Η συλλογή δεδομένων θα βασίζεται σε συστήματα και διαδικασίες που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και χρησιμοποιούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης και τα κράτη μέλη για την υποβολή στην Επιτροπή πληροφοριών σχετικά με την αγορά. Κάθε κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για τη συλλογή των δεδομένων σχετικά με τις τιμές και την αγορά. Θα αναφέρονται αντιπροσωπευτικές τιμές ώστε να επιτυγχάνεται καλή σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας και να περιορίζεται ο διοικητικός φόρτος.

Τα κράτη μέλη θα υποβάλλουν τα δεδομένα στην Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της θα δημοσιεύει τις πληροφορίες στην οικεία πύλη δεδομένων για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής και στα παρατηρητήρια της αγοράς της ΕΕ.

Ιστορικό

Από την αρχή της θητείας της το 2014, η τρέχουσα Επιτροπή εργάζεται για μια πιο δίκαιη αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Το 2016, ο επίτροπος Χόγκαν συγκρότησε την ειδική ομάδα για τις γεωργικές αγορές με στόχο τη διατύπωση συστάσεων για την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα τροφίμων.

Οι συστάσεις του Νοεμβρίου 2016 κάλυπταν τρεις κανονιστικές πτυχές: τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τις οργανώσεις παραγωγών και τη διαφάνεια της αγοράς. Το 2017, η Επιτροπή δρομολόγησε αρχική εκτίμηση ­επιπτώσεων και δημόσια διαβούλευση με επίκεντρο τα τρία αυτά στοιχεία.

Μια δημοσκόπηση σε επίπεδο ΕΕ, η οποία δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, έδειξε επίσης ότι η μεγάλη πλειονότητα όσων απάντησαν (88 %) θεωρεί ότι η ενίσχυση του ρόλου των γεωργών στην αλυσίδα τροφίμων είναι σημαντική. Στο παρελθόν, το 96 % όσων απάντησαν στη δημόσια διαβούλευση του 2017 για τον εκσυγχρονισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) είχε συμφωνήσει με την άποψη ότι η βελτίωση της θέσης των γεωργών στην αξιακή αλυσίδα πρέπει να αποτελεί στόχο της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ.