Κορωνοενίσχυση και για την υδατοκαλλιέργεια

Από την 1η Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων

Ένα δεκαπενθήμερο θα έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για ένταξη στη Δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19».

Πρόκειται για τη 2η πρόσκληση της δράσης, η οποία ενεργοποιείται την 1η Οκτωβρίου, με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ να ορίζεται η 15η Οκτωβρίου. Η ενδεικτική κατανομή της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι η παροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υφίστανται οι δικαιούχοι μεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19.

Το μέγιστο ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά πράξη προσδιορίζεται βάσει της ονομαστικής δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας του δικαιούχου.

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά παραγωγική εγκατάσταση δικαιούχου – επιχείρησης

Μονάδες εκτροφής θαλάσσιων
μεσογειακών ιχθύων

900 ευρώ/τόνο
ονομαστικής δυναμικότητας

Μονάδες εκτροφής ειδών
γλυκέων υδάτων

700 ευρώ/τόνο
ονομαστικής δυναμικότητας

Μονάδες οστρακοκαλλιέργειας

150 ευρώ/τόνο
ονομαστικής δυναμικότητας

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά κατηγορία μεγέθους δικαιούχου – επιχείρησης

Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜμΕ)

700.000 ευρώ

Λοιπές επιχειρήσεις
(μεγέθους μεγαλύτερου της ΜμΕ)

2.000.000 ευρώ