Κορωνοπληρωμές: Βήμα-βήμα η διαδικασία για την είσπραξη της έκτακτης ενίσχυσης για τους παραγωγούς λαϊκών αγορών και άλλων προϊόντων

της Φωτεινής Μακρή, λογίστριας – φοροτεχνικού

Μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου θα μπορούν οι παραγωγοί λαϊκών αγορών, αλλά και άλλων προϊόντων, να υποβάλουν αίτηση για τις έκτακτες κρατικές ενισχύσεις εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν αίτημα εγγραφής και κατόπιν, αφού λάβουν σε email τον κωδικό ενεργοποίησης, να προβούν σε ενεργοποίηση του λογαριασμού τους. Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους κωδικούς και το email που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εγγραφή, ενώ απαραίτητοι είναι και οι κωδικοί του taxis κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης.

Για όσους έχουν κωδικούς ΟΠΕΚΕΠΕ, θα επιλέξουν τη χρήση εφαρμογής στον αναδυόμενο πίνακα «Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 (ΕΑΕ2019). Στη νέα σελίδα που θα εισέλθουν, θα επιλέξουν το τελευταίο «ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ COVID19», με μία από τις ακόλουθες επιλογές:

✱ Αίτηση Κρατικής Ενίσχυσης Σπαραγγιών

✱ Αίτηση Κρατικής Ενίσχυσης Παραγωγών Πωλητών σε Λαϊκές Αγορές

Στη συνέχεια, θα επιλέξουν «ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ» και με τη συμπλήρωση του ΑΦΜ έρχονται τα δεδομένα στην οθόνη. Όσοι έχουν λάβει την κρατική αποζημίωση των 800 ευρώ, θα πρέπει να επιλέξουν «Ναι» στην αντίστοιχη επιλογή. Τα ποσά των ενισχύσεων ανέρχονται:

✱ Σε 1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές, του οποίου η δραστηριότητα διεκόπη λόγω της απαγόρευσης των μετακινήσεων από περιφέρεια σε περιφέρεια, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

✱ Σε 1.500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η λειτουργία των οποίων ανεστάλη για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

✱ Σε 500 ευρώ ανά παραγωγό πωλητή σε λαϊκές αγορές, του οποίου η δραστηριότητα περιορίστηκε λόγω τροποποίησης των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Οπότε, κάποιος που έλαβε 800 από την αποζημίωση ειδικού σκοπού και μεταβαίνει σε άλλη περιφέρεια, θα λάβει με αυτή την αίτηση 1.500-800=700 ευρώ, ενώ για όσους λάβανε 800 από την αποζημίωση ειδικού σκοπού και μεταβαίνουν στην ίδια περιφέρεια, δεν μπορούν να λάβουν την κρατική ενίσχυση για παραγωγούς λαϊκών αγορών.

Δικαιούχοι άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής οικονομικής ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, μέχρι και 31/12/2019.

β) Έχουν σε ισχύ «Άδεια Παραγωγού Λαϊκών Αγορών».

γ) Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας, να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). Τα μητρώα τα έχει προσυμπληρωμένα το σύστημα, αρκεί να έχει γίνει εγγραφή.