Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από τις 17 Δεκεμβρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020 θα είναι ανοιχτή η πρόσκληση της Δράσης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜμΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

Στόχος της δράσης, με προϋπολογισμό ύψους 4 εκατ. ευρώ, είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας.

Χρηματοδότηση

Με τη δράση χρηματοδοτούνται οι δαπάνες για την αγορά-λήψη υπηρεσίας, από Φορέα Καινοτομίας, για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.

Σημειώνεται ότι το ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους οκτώ τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή/Δομικά υλικά/Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση/Τουρισμός/Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών/Τεχνολογίες ενέργειας/Τεχνολογίες περιβάλλοντος/Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Το ποσό της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του φορέα καινοτομίας πρέπει να αντιστοιχεί με το κόστος των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τον φορέα καινοτομίας.

Εάν το κόστος του σχεδίου υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση. Εάν το κόστος του σχεδίου είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ, θα επιχορηγείται το ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας προς την επιχείρηση μείον τον ΦΠΑ.