Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ, ενεργοποιείται σε λίγες ημέρες η Δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜμΕ της ΠΚΜ». Σκοπός της είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς υπηρεσίας που θα παρασχεθεί από φορείς καινοτομίας.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση, θα πρέπει να έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, του οποίου η αντιμετώπιση απαιτεί την τεχνογνωσία που διαθέτει κάποιος φορέας καινοτομίας και να πληρούν μία σειρά προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων:

 να είναι πολύ μικρές ή μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις

 να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.

Σημειώνεται ότι το ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους οκτώ τομείς προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Δομικά υλικά, Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση, Τουρισμός, Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, Τεχνολογίες ενέργειας, Τεχνολογίες περιβάλλοντος, Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Από τους πόρους της δράσης καλύπτονται οι δαπάνες για την αγορά – λήψη υπηρεσίας από Φορέα Καινοτομίας και για την εκπόνηση Σχεδίου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας. Η μέγιστη επιχορηγούμενη αξία των υπηρεσιών αυτών για τη συγκεκριμένη δράση (κουπόνια καινοτομίας) είναι 10.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 100%.

Η ηλεκτρονική υποβολή των ερευνητικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ξεκινά από τις 17 Δεκεμβρίου και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2020.