Ξαναμοιράζεται η τράπουλα με τα κονδύλια του ΠΑΑ 2014-2022

Περίπου 327,5 εκατ. ευρώ μεταφέρονται υπέρ Σχεδίων Βελτίωσης, Μεταποίησης, Απονιτροποίησης και Νέων Αγροτών - Τα 80,8 εκατ. ευρώ αφαιρούνται από το LEADER

Συνολικό ποσό ύψους 327.473.914 ευρώ ανακατανέμεται στο ΠΑΑ 2014-2022 προκειμένου να αυξηθούν τα κονδύλια σε μέτρα όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, η Απονιτροποίηση, η Μεταποίηση και οι Νέοι Αγρότες.

Το ΠΑΑ 2014-2022 βρίσκεται σήμερα στο προτελευταίο έτος υλοποίησής του, με τις τελικές πληρωμές να δύναται να πραγματοποιηθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Μέχρι σήμερα, έχει ενταχθεί το 112,75% της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος και έχει πληρωθεί το 79,14%, το οποίο αντιστοιχεί στο 81,92% της ενωσιακής συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής, και στο 79,02% της ενωσιακής συνδρομής χωρίς προκαταβολή.

Λόγοι ανακατανομής πόρων

Οι διαχειριστικές αρχές του ΥΠΑΑΤ προχώρησαν, όπως λένε, στη 12η τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2022, για τους παρακάτω λόγους:

✱ Εξορθολογισμός των ποσών της ενωσιακής κατανομής σε μέτρα/δράσεις του ΠΑΑ, με στόχο να μη μείνουν αδιάθετοι ενωσιακοί πόροι κατά το κλείσιμό του το 2025.

✱ Εξοικονόμηση πόρων (ΕΓΤΑΑ) για την ετήσια παράταση της Δράσης 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» στις πληγείσες, από τα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής, περιοχές σε αγροτεμάχια που μπορούν να καλλιεργηθούν.

✱ Εξοικονόμηση πόρων (ΕΓΤΑΑ) για διετή νέα προκήρυξη της Δράσης Μ10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».

✱ Εξοικονόμηση πόρων για την κάλυψη περίπου 2.200 επιλαχόντων στη Δράση Μ6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

✱ Εξοικονόμηση πόρων για την αύξηση των διαθέσιμων πόρων (EURI) στο Μ4.1.4 και ειδικότερα για την παροχή μικροδανείων.

✱ Κάλυψη της υπερβαίνουσας πληρωθείσας ενωσιακής κατανομής σε ορισμένα μέτρα/δράσεις του προγράμματος, περιοχές εστίασης ή/και κατηγορίες περιφερειών.

Ποια μέτρα ενισχύονται

Κάποια μέτρα και δράσεις, σύμφωνα με το υπουργείο, παρουσιάζουν μικρότερη απορρόφηση, ενώ άλλα μέτρα/δράσεις απαιτούν παραπάνω πόρους, είτε για να καλύψουν τις άμεσες πληρωμές τους, είτε τις εκτιμώμενες πληρωμές έως τις 31/12/2025, όπου αυτό μπορεί να προβλεφθεί.

✱ Για τη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» (Σχέδια Βελτίωσης) προστίθενται ενωσιακοί πόροι περίπου 55,8 εκατ. ευρώ για να καλυφθεί η υπέρβαση των πληρωμών, έναντι των προγραμματισμένων ποσών. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον αρμόδιο ΕΦΔ, η δράση αναμένεται να κλείσει τουλάχιστον στα 360 εκατ. ευρώ ενωσιακής κατανομής, τα οποία θα διατεθούν στη δράση σε επόμενες τροποποιήσεις, ανάλογα με την πορεία των πληρωμών, αλλά και της διαθεσιμότητας πόρων από άλλα μέτρα/δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020.

✱ Για τη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» αυξάνεται ο προϋπολογισμός κατά περίπου 43 εκατ. ευρώ.

✱ Το Μέτρο 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)» ενισχύεται με 76,5 εκατ. ευρώ.

✱ Το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ενισχύεται με επιπλέον 59 εκατ. ευρώ περίπου, προκειμένου να καλυφθεί η πρώτη δόση πληρωμών των επιλαχόντων.

✱ Στο Μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» μεταφέρονται 3 εκατ. ευρώ.

✱ Οι πόροι των δράσεων 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» και 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» αυξάνονται συνολικά κατά 87,3 εκατ. ευρώ περίπου.

✱ Οι πόροι της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» αυξάνονται κατά 3 εκατ. ευρώ περίπου λόγω της 2ης πρόσκλησης (27.10.2023) με διετείς δεσμεύσεις.

✱ Στο Μέτρο 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία» μία μικρή αύξηση των 75.000 ευρώ περίπου για διορθώσεις.

Από πού αντλήθηκαν οι πόροι

Οι αδιάθετοι πόροι αντλήθηκαν, μεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα μέτρα/δράσεις:

✱ 1.1 «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (-9 εκατ. ευρώ).

✱ 2.3 «Επιμόρφωση των γεωργικών συμβούλων», καθώς δεν υλοποιήθηκε (-2 εκατ. ευρώ).

✱ 03 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων» (-45 εκατ. ευρώ).

✱ 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (-25 εκατ. ευρώ).

✱ 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» (-12,7 εκατ. ευρώ).

✱ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)» (-14 εκατ. ευρώ).

✱ 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν) μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)» (-26,45 εκατ. ευρώ).

✱ 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Σε πρώτη φάση, μεταφέρονται 30 εκατ. ευρώ ενωσιακών πόρων (-30 εκατ. ευρώ).

✱ 4.3.3 «Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου», καθώς δεν πραγματοποιήθηκε προκήρυξη (-963.150 ευρώ).

✱ 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (-3,73 εκατ. ευρώ).

✱ 7.3 «Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές» (-23,5 εκατ. ευρώ).

✱ 10.1.10 «Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» – Η δράση διαγράφεται.

✱ 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» (-2,2 εκατ. ευρώ).

✱ 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ – τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)» (-80,8 εκατ. ευρώ).