Ξεκινά από την Παρασκευή 21/10 η υποχρεωτική σήμανση και καταχώριση ιπποειδών

Öùôïãñáößá áñ÷åßïõ ðïõ ðáñá÷þñçóå óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ç ÖéëïæùéêÞ ÏìÜäá Ãñåâåíþí êáé åéêïíßæåé Üãñéá Üëïãá. ¢ãñéá Üëïãá ðïõ ðåñéóõíåëÝãçóáí ýóôåñá áðü åíôïëÞ åéóáããåëÝá êáé ìåôáöÝñèçêáí óå êëåéóôü ãÞðåäï ÷ùñéïý èá äçìïðñáôÞóåé, óôéò 3 ÌáÀïõ, ï äÞìïò Ãñåâåíþí, äéáäéêáóßá ùóôüóï ôçí ïðïßá êáôáããÝëëïõí öéëïæùéêÝò ïñãáíþóåéò. «Ôá Üëïãá», åîçãåß óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ï äÞìáñ÷ïò Ãñåâåíþí Ãéþñãïò ÄáóôáìÜíçò, «ðåñéóõíåëÝãçóáí ãéáôß áãñüôåò êáôÞããåéëáí óôïí åéóáããåëÝá êáôáóôñïöÝò óôéò êáëëéÝñãåéÝò ôïõò». ¼ðùò áíáöÝñåôáé óôçí ðåñßëçøç äéáêÞñõîçò ôçò äçìïðñáóßáò, «åêôßèåôáé ìå ðëåéïäïôéêÞ äçìïðñáóßá, ç åêðïßçóç 30 áíåðéôÞñçôùí æþùí (éððïåéäÞ), ðïõ ðåñéÞëèáí óôçí ðåñéïõóßá ôïõ äÞìïõ Ãñåâåíþí óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 17 ôïõ Í.4056/2012». Ç äçìïðñáóßá èá äéåíåñãçèåß óôéò 3 ÌáÀïõ, óôï Äçìïôéêü ÊáôÜóôçìá (Ðëáôåßá Åëåõèåñßáò 1), åíþðéïí ôçò ôñéìåëïýò åðéôñïðÞò äçìïðñáóéþí, óýìöùíá ìå ôïõò üñïõò ôçò ó÷åôéêÞò äéáêÞñõîçò. Ôéò óõíèÞêåò êÜôù áðü ôéò ïðïßåò êñáôïýíôáé ôá Üëïãá áëëÜ êáé ôçí áðüöáóç ãéá ôç äçìïðñáóßá, êáôÞããåéëå ç ÖéëïæùéêÞ ÏìÜäá Ãñåâåíþí êáé ï ÐáíåëëÞíéïò Óýëëïãïò Ðñïóôáóßáò Éððïåéäþí «Ippothesis». «ÁíÜìåóá óôá æþá Ý÷åé êáé ðïõëÜñéá, åíþ åìåßò ìåôñÞóáìå 36 óõíïëéêÜ Üëïãá, åê ôùí ïðïßùí ðùëïýíôáé ôá 30 ðñïò 50 åõñþ ôï Ýíá. Åðßóçò, äåí îÝñïõìå áí ç ôñïöÞ ðïõ ôïõò âÜæïõí åðáñêåß», ëÝåé óôï ÁÐÅ-ÌÐÅ ç Åýç ÊáíéóôñÜ áðü ôç ÖéëïæùéêÞ ÏìÜäá Ãñåâåíþí, ðïõ áðü ôçí ðñþôç óôéãìÞ âñÝèçêå óôï ãåéôïíéêü áðü ôá ÃñåâåíÜ ÷ùñéü, üðïõ êñáôïýíôáé ôá Üëïãá. Ç ßäéá åêôéìÜ üôé ðñüêåéôáé ãéá Üëïãá ðïõ åß÷áí áãïñÜóåé ðáëáéüôåñá êÜðïéïé ìå åðéäïôÞóåéò ãéá ðñïãñÜììáôá ïéêïôïõñéóìïý, áëëÜ üôáí Ýðåóáí Ýîù ïé åðé÷åéñÞóåéò ôïõò, ôá Üöçóáí åëåýèåñá óôï âïõíü. ÐÝìðôç 28 Áðñéëßïõ 2022. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÖÉËÏÆÙÉÊÇ ÏÌÁÄÁ ÃÑÅÂÅÍÙÍ/STR

Από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής επισημαίνεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών ιπποειδών για τη σήμανση και καταχώριση των εν λόγω ζώων στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Κτηνιατρικής, από μεθαύριο Παρασκευή 21 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, στην σχετική της ανακοίνωση, η πιο πάνω Διεύθυνση επισημαίνει τα εξής:

“Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες ιπποειδών (ίπποι, ημίονοι, όνοι) ότι από  21/10/2022 αρχίζει  η υποχρεωτική σήμανση και καταχώριση όλων των ιπποειδών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής, σε εφαρμογή της με αρ. 726/107367/21-04-2022 (ΦΕΚ 2028 Β) υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία:

  • όλα τα δεσποζόμενα ιπποειδή ταυτοποιούνται ατομικά, σε συνεργασία με ιδιώτη κτηνίατρο, με ενέσιμο πομποδέκτη (microchip) και έγγραφο ταυτοποίησης, το οποίο υποβάλλεται στην κτηνιατρική υπηρεσία ώστε να εκδοθεί το ενιαίο ισόβιο έγγραφο ταυτοποίησης.
  • όλες οι εκμεταλλεύσεις ιπποειδών, με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους, δηλώνονται στην κτηνιατρική υπηρεσία και καταχωρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.

Ειδικότερα, όλοι οι κάτοχοι ιπποειδών εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραπάνω υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να προσέλθουν στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες -κατά προτίμηση μετά από τηλεφωνικό ραντεβού-, ώστε να τους αποδοθεί κωδικός αριθμός καταχώρισης της εγκατάστασής τους και να δηλώσουν τα ζώα τους.

Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, δηλαδή μετά την 21η Ιανουαρίου 2023, όποια ιπποειδή δεν έχουν δηλωθεί και ταυτοποιηθεί, θα θεωρηθούν ανεπιτήρητα και θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πληροφορίες στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες”.