Ξεκινά η ετήσια διαβούλευση για το επίπεδο των επιτρεπόμενων αλιευμάτων

Η προώθηση της βιώσιμης αλιείας και ο καθορισμός των αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2021 βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας, κατά την τελευταία τους τηλεδιάσκεψη υπό την κροατική προεδρία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανακοίνωση της Κομισιόν «Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: Κατάσταση και προσανατολισμοί για το 2021», σηματοδοτώντας ουσιαστικά την αρχή της συνήθους ετήσιας διαδικασίας διαβούλευσης με τα κράτη-μέλη και το κοινό για τον καθορισμό του επιπέδου των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και των ποσοστώσεων για τα ψάρια.

Να υπενθυμίσουμε ότι η ΕΕ καθορίζει τα ετήσια επιτρεπόμενα αλιεύματα για τα περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα. Πρόκειται για τα λεγόμενα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) ή αλιευτικές δυνατότητες. Κάθε TAC κατανέμεται μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, μέσω των εθνικών ποσοστώσεων. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να μεριμνούν, ώστε οι ποσοστώσεις τους να μην υπεραλιεύονται.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, καταγράφεται πρόοδος όσον αφορά την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (MSY). Στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και τις παρακείμενες περιοχές, η αλιευτική πίεση βρίσκεται σε πτωτική τάση και ο στόχος της MSY έχει επιτευχθεί σε γενικές γραμμές, με συνολική αύξηση της βιομάζας κατά 48% σε σύγκριση με το 2003. Ωστόσο, απαιτούνται ακόμη προσπάθειες, ειδικά στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα.

Όσον αφορά την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης, το κείμενο της Κομισιόν αναφέρει πως η συμμόρφωση φαίνεται να είναι αδύναμη, λόγω της έλλειψης ακριβούς αναφοράς και των δυσκολιών στην παρακολούθηση των αλιευμάτων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για την εξασφάλιση επαρκούς παρακολούθησης και ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με τη χρήση των κατάλληλων σύγχρονων εργαλείων.

Όσον αφορά τις διαβουλεύσεις, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την πορεία των συζητήσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο και επισημαίνει τις πιθανές προκλήσεις που συνδέονται με την πανδημία COVID-19.

Επιπλέον, η κροατική προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς για την πορεία των τρεχουσών νομοθετικών προτάσεων στον τομέα της αλιείας, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού ελέγχου της αλιείας και του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Τέλος, η Κομισιόν παρουσίασε το σημείωμά της σχετικά με την παράπλευρη αλίευση δελφινιών και άλλων προστατευόμενων ειδών σε αλιευτικά εργαλεία, και υπενθύμισε στα κράτη-μέλη ότι προτίθεται να καταρτίσει ένα νέο σχέδιο δράσης για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.