Ξεμπλοκάρουν αιτήσεις συνταξιοδότησης αγροτών

To δρόμο για τη συνταξιοδότηση πολλών αγροτών που ενώ είχαν υποβάλει το σχετικό αίτημα και είχαν καταβάλει τις αντίστοιχες εισφορές, ανέμεναν την ολοκλήρωση του ασφαλιστικού ελέγχου ανοίγει διάταξη που ψηφίστηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Με τη διάταξη νομιμοποιείται ο διανυθείς έως τις 31/12/2016 χρόνος ασφάλισης στους κλάδους πρόσθετης και κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ, οι οποίοι, μέχρι την έναρξη ισχύος της διάταξης (23.12.2020), έχουν υποβάλλει συνταξιοδοτικό αίτημα, το οποίο και εκκρεμεί, θεωρούνται ότι καλώς ασφαλίστηκαν για χρόνο ασφάλισης έως 31-12-2016».

Σε συνέχεια της διάταξης αυτής, νεότερη εγκύκλιος του ΕΦΚΑ (6/2021) αναφέρει ότι «με τις νέες διατάξεις για τους ασφαλισμένους του π. ΟΓΑ που έχουν υποβάλλει αίτηση για σύνταξη έως 22.12.2020 και εκκρεμεί ο ασφαλιστικός έλεγχος που προβλέπεται με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3050/2002, για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016, παρέλκει και ο χρόνος αυτός καθίσταται νομιμοποιημένος». Επισημαίνεται, επίσης, ότι «ο χρόνος ασφάλισης που έχει νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3050/2002 δεν επανεξετάζεται».

Επιπλέον δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης με συγκεκριμένα παραδείγματα.

Πεδίο και προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης

Εφαρμόζεται στους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ασφαλισμένων των Κλάδων Πρόσθετης και Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ εφόσον:

Α. Κατά τον ίδιο χρόνο ασφάλισής τους:

1. Δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.

2. Έχουν ασφαλιστεί αλλά δεν δικαιούνται σύνταξης από την ασφάλισή τους αυτή.

3. Δεν συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της Ελλάδος ή του εξωτερικού με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961, όπως ισχύει.

Β. Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, που κατά τον χρόνο της ασφάλισής τους διέμεναν νόμιμα στη Χώρα.

Στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται και εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του αρμοδίου οργάνου εκδίκασης ενστάσεων και αιτήσεων αντιρρήσεων του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1ο Για εγγεγραμμένο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ διαπιστώνεται ότι για τα έτη 2014 και 2016 είχε παράλληλη ασφάλιση στο π. ΙΚΑ με πάνω από 150 ένσημα ετησίως —> διακόπτεται η ασφάλισή του στον Κλάδο για τα αντίστοιχα έτη.

Παράδειγμα 2ο Για εγγεγραμμένο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ διαπιστώνεται ότι από 1.3.2004 έως 30.4.2005 ασκούσε επαγγελματική δραστηριότητα υπαγόμενη στην υποχρεωτική ασφάλιση του π. ΟΑΕΕ, ωστόσο διέφευγε της ασφάλισής του —> διακόπτεται η ασφάλισή του στον Κλάδο για το αντίστοιχο διάστημα και φυσικά ασφαλίζεται στον π. ΟΑΕΕ για το διάστημα αυτό.

Παράδειγμα 3ο Για εγγεγραμμένο στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ διαπιστώνεται ότι δεν δηλώνει αγροτικά εισοδήματα κατά τα έτη 2011 έως και 2015 —> δεν διακόπτεται η ασφάλισή του στον Κλάδο για το αντίστοιχο διάστημα, θεωρείται ότι καλώς ασφαλίστηκε και καθίσταται ο χρόνος ισχυρός.

Ισχύς

Οι κοινοποιούμενες ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή από 23.12.2020 και αφορούν σε αιτήσεις για συνταξιοδότηση που έχουν υποβληθεί έως και 22.12.2020 και εκκρεμούν