Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστιών ευλογιάς αιγοπροβάτων στα σύνορα

Σύμφωνα με ανακοίνωσή των κτηνιατρικών αρχών του Βορείου Αιγαίου ότι στις 17 Οκτωβρίου 2023 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, μία (1) πρωτογενής εστία Ευλογιάς προβάτων και αιγών, στην περιοχή Çanakkale της Τουρκίας, και επίσης, μία (1) πρωτογενής εστία στην περιοχή Izmir της Τουρκίας, πολύ κοντά στη νήσο Λέσβο (βλ. Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Εστίες Ευλογιάς προβάτων και αιγών στην Τουρκία και ζώνες ακτίνας 50 χλμ.

Λόγω της εγγύτητας των εστιών και προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος στη χώρα και να αποφευχθεί μια νέα επιζωοτία, εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παραπάνω σχετική εγκύκλιο.
Επισημαίνεται η σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση του νοσήματος.