Λύσεις για αγορά ζωοτροφών με νέα τραπεζικά προϊόντα

Σε μια περίοδο παρατεταμένης ανόδου στις τιμές των ζωοτροφών, οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν μεγάλες πιέσεις στη ρευστότητά τους. Όπως έχει αναλύσει η «ΥΧ» με συστηματική αρθρογραφία, η διαρκής αύξηση των δαπανών εκτροφής αποτελεί βασικό παράγοντα εκτίναξης του κόστους παραγωγής των κτηνοτροφικών μονάδων τους τελευταίους μήνες.

Ανταποκρινόμενη στα ανωτέρω δεδομένα, αλλά και στις γενικότερες ανάγκες ρευστότητας των παραγωγών, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε δύο νέα προϊόντα. Το πρώτο ονομάζεται «Δάνειο Μικρο-χρηματοδότησης» και απευθύνεται πρωτίστως σε κτηνοτρόφους.

Στόχος της νέας αυτής χρηματοδοτικής λύσης είναι η αξιοποίηση της παρεχόμενης ρευστότητας, ώστε να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να διαπραγματευτούν υπό τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες την αγορά ζωοτροφών.

Για παράδειγμα, προβατοτρόφος που επιθυμεί να εξασφαλίσει τριφύλλι για την ερχόμενη γαλακτοπαραγωγική περίοδο, θα μπορεί να απευθυνθεί εγκαίρως σε γεωργό που το καλλιεργεί, χωρίς να εμπλακεί κάποιος μεσάζων.

Έχοντας τη δυνατότητα να πληρώσει τον προμηθευτή-παραγωγό τοις μετρητοίς, ο κτηνοτρόφος θα μπορεί να επιτύχει πιο συμφέρουσα τιμή και να αποφύγει τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις στην τιμή αγοράς της ζωοτροφής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αιτούμενο ποσό μπορεί να φτάσει έως το διπλάσιο της βασικής ενίσχυσης του κτηνοτρόφου και έως τα 5.000 ευρώ.

Το δεύτερο προϊόν είναι το «Ανοιχτό Δάνειο Αγροτών» (ΑΔΑ). Απευθύνεται στο σύνολο των κτηνοτρόφων αλλά και των γεωργών, με μεγαλύτερες χρηματοδοτικές ανάγκες.

Η χρηματοδότηση θα χορηγείται κατά περίπτωση και ανάλογα με τη δομή των εκμεταλλεύσεων. Δηλαδή, τα ποσά θα χορηγούνται ανάλογα με το εκάστοτε προφίλ του δανειολήπτη, βάσει του μεγέθους και του είδους (ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν) της εκμετάλλευσης. Επιπλέον, θα συνεκτιμάται ο ετήσιος τζίρος της αγροτικής επιχείρησης του ενδιαφερόμενου παραγωγού.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, τα αιτήματα των παραγωγών για τα δύο αυτά προϊόντα θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα, καθώς αναμένεται να καλύψουν άμεσες ανάγκες ρευστότητας.