Μακρά η λίστα των απαιτήσεων για ένταξη στα αντιχαλαζικά

Μακρύς είναι ο κατάλογος των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι του καθεστώτος ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» του ΠΑΑ 2014-20.

Η 2η πρόσκληση ενεργοποιήθηκε και θα είναι ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων στήριξης έως και την 1η Μαρτίου 2021.

 

Το πιο σημαντικό είναι ότι το καθεστώς εφαρμόζεται για συγκεκριμένα ενεργητικά συστήματα για την προστασία συγκεκριμένων καλλιεργειών:

✱ Από τον παγετό για καλλιέργειες εσπεριδοειδών.

✱ Από το χαλάζι για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνόκαρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς, η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής.

✱ Από τη βροχή για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

✱ Από το χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

Έπειτα, σύμφωνα με την πρόσκληση του υπομέτρου, ένας παραγωγός οφείλει να πληροί και μία σειρά «γενικών και ειδικών» προϋποθέσεων, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, προκειμένου να κριθεί δικαιούχος, και βέβαια μετά και τον απαραίτητο έλεγχο που θα ακολουθήσει.

Εύλογο κόστος

Ανάμεσα στις γενικές προϋποθέσεις, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το λεγόμενο εύλογο κόστος υλοποίησης των επενδύσεων, δηλαδή η δαπάνη που πραγματικά καταβάλλεται από τον δικαιούχο και η οποία είναι αντίστοιχη της εμπορικής αξίας της επένδυσης.

Στην πρόσκληση προσδιορίζεται σε ειδικό πίνακα η ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ορισμένων επενδυτικών δαπανών (αγορά υλικών και κόστος εγκατάστασης), με την επισήμανση ότι σε καμία περίπτωση «το εύλογο κόστος υλοποίησης των επενδύσεων δεν υπερβαίνει την ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη του παραρτήματος για τις επενδυτικές δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτό». Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διαδικασία του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης, η εμπορική αξία των επενδυτικών δαπανών, και κατ’ επέκταση το εύλογο κόστος τους, θα προσδιορίζεται από τη σύγκριση τριών προσφορών, που θα προσκομίζονται μαζί με την αίτηση στήριξης.

Ειδικές προϋποθέσεις

Ως προς τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας επενδύσεων, αυτές αναφέρονται στις προς χρηματοδότηση δαπάνες, οι οποίες πρέπει, μεταξύ άλλων, να:

✱ Υλοποιούνται σε αγροτεμάχια των οποίων η νόμιμη κατοχή είναι διάρκειας κατ’ ελάχιστον εννέα ετών από την οριστικοποίηση της αίτησης στήριξης, και σε κάθε περίπτωση καλύπτει τη περίοδο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

✱ Αφορούν καλλιέργειες σε καλή κατάσταση, που δεν παρουσιάζουν κενά φύτευσης σε ποσοστό πάνω από το 10% στο σύνολο της καλλιέργειας.

Ειδικά σε περίπτωση μίσθωσης, παραχώρησης κ.λπ. του αγροτεμαχίου υλοποίησης των δαπανών, η διάρκεια της νόμιμης κατοχής υπολογίζεται ως διαφορά μεταξύ του έτους λήξης της μίσθωσης, παραχώρησης κ.λπ. και του έτους της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Όσο για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό, το μέσο θα πρέπει να προστατεύει τουλάχιστον το 80% των επιλέξιμων εκτάσεων.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημόσια δαπάνη του καθεστώτος ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ και η στήριξη παρέχεται στον δικαιούχο απολογιστικά με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται έως τα 100.000 ευρώ ανά αίτηση.

Εξαίρεση αποτελούν τα Συλλογικά Σχήματα Γεωργών στην περίπτωση επένδυσης ενεργητικού συστήματος για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχόπτωση ή/και το χαλάζι, όπου ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται έως το 1 εκατ. ευρώ. Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

Προς παράταση η πρώτη πρόσκληση

Μόλις 58 αιτήσεις πληρωμής ή προκαταβολής έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.1. Σύμφωνα με πηγή του ΕΛΓΑ, από τους 422 δικαιούχους της πρώτης πρόσκλησης, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 58 αιτήσεις πληρωμής, γεγονός που θα οδηγήσει σε παράταση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων και μετά τον Ιανουάριο του 2021.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020