Μεγαλύτερες κρατικές ενισχύσεις ζητούν οι COPA και COGECA

Πίεση για αύξηση των κονδυλίων απέναντι στην κρίση εξαιτίας του πολέμου

Πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζουν να ασκούν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις COPA και COGECA, προκειμένου να βελτιωθεί σε πολλά σημεία του το Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας, μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Όπως εξηγούν, είναι ανάγκη να απλοποιηθούν ορισμένοι κανόνες, ενώ είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στους αγροτικούς συνεταιρισμούς της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν, μετά τη ρωσική εισβολή, ανακοίνωσε στις 23 Μαρτίου μέτρα στήριξης, μεταξύ αυτών και το νέο αυτοτελές Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης. Το πλαίσιο, σύμφωνα με την Επιτροπή, επιτρέπει την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από την κρίση, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και των αλιέων, με τη μορφή στήριξης ρευστότητας και αντιστάθμισης της αύξησης του κόστους σε φυσικό αέριο και ρεύμα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, «η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει τα 35.000 ευρώ ανά επιχείρηση» και μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή με άλλες μορφές, όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 35.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Σημειώνεται ότι οι ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων δεν καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

Κονδύλια

Για τις οργανώσεις COPA και COGECA, όμως, αυτό δεν είναι αρκετό, και ζητούν παρέμβαση της εκτελεστικής αντιπροέδρου, Μαργκρέιτε Βεστάγερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, ώστε να βελτιωθεί σημαντικά το πλαίσιο.

Απαραίτητη, όπως υπογραμμίζουν, είναι η απλοποίηση των κανόνων εφαρμογής, ενώ ζητούν αύξηση του ανώτατου ορίου των ενισχύσεων de minimis. «Αυτή η αύξηση θα επέτρεπε την αντιμετώπιση ζητημάτων που δεν καλύπτονται από το γενικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, αλλά απαιτούν αποτελεσματική, επείγουσα και έγκαιρη δράση», τονίζουν και συμπληρώνουν:

«Υπάρχει επίσης η ανάγκη να συμπεριληφθεί μια ad hoc ενίσχυση που θα συνδέεται με τις σημαντικές αυξήσεις στο κόστος των εισροών, ιδίως στην ενέργεια, τα καύσιμα, τις ζωοτροφές και τα λιπάσματα, με στόχο την άμβλυνση των διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων. Οι τιμές των εισροών για τους αγρότες είναι σημαντικά υψηλότερες από τα ήδη υψηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν την περίοδο πριν από την ρωσική εισβολή».

Επιπλέον, προτείνουν:

✱ Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Πλαισίου.

✱ Αξιολόγηση της ενίσχυσης σε επίπεδο παραγωγής.

✱ Πρόσβαση σε ενισχύσεις, οι οποίες να μην συνδέονται αποκλειστικά με λειτουργικές ζημίες, αλλά μόλις τα EBITDA (δηλαδή τα κέρδη μίας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, και απόσβεση) μειωθούν κατά 30% του επιλέξιμου κόστους.

✱ Απλοποίηση της στρατηγικής σημασίας της γεωργίας και των τροφίμων, ώστε να ληφθεί υπόψη στους τομείς υψηλής ενεργειακής έντασης, του Παραρτήματος 1 του Πλαισίου.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις COPA και COGECA, η απλοποίηση των κανόνων εφαρμογής είναι απαραίτητη, ενώ ζητούν αύξηση του ανώτατου ορίου των ενισχύσεων de minimis.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε Παρασκευή 20 Μαΐου 2022