Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: Ενεργή η πρόσκληση και για την Κεντρική Μακεδονία

-Διαφήμιση-

Άνοιξε την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω δράση εφαρμόζεται στις περιοχές της περιφέρειας, οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020. Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης έχει οριστεί από τα 100.000 ευρώ (κατώτατος) έως και 599.999 ευρώ (ανώτατος). Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση 4.2.1, υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας Π.Κ.Μ., ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, καθώς και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ λήγει στις 19 Δεκεμβρίου 2019. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες προσκλήσεις τρέχουν στην Περιφέρεια Αττικής έως τις 22 Νοεμβρίου και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έως τις 15 Νοεμβρίου.

-Διαφήμιση-