«Ανοιχτή» έως τις 15 Μαΐου θα παραμείνει η διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταχώρηση των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) έτους 2018, με τους παραγωγούς που κατέχουν οριστικά δικαιώματα να μπορούν να μεταβιβάσουν το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικών περιστάσεων, αλλά και για λόγους τροποποίησης και ακύρωσης της υποβληθείσας δήλωσης, ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018.

Τρόποι μεταβίβασης

Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ) μπορούν να μεταβιβάζονται με πώληση ή με οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση ή να εκμισθώνονται, συνοδευόμενα ή μη από γη.

Ειδικότερα, η μεταβίβαση δύναται να είναι:

 • Οριστική, δηλαδή τα δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν οριστικά (με πώληση ή οποιασδήποτε μορφής οριστική παραχώρηση) μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς επιλέξιμη έκταση.
 • Προσωρινή, δηλαδή τα δικαιώματα μπορούν να ενοικιαστούν μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς (με τη λήξη της ενοικίασης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον κάτοχο, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια).

Συμβαλλόμενοι

 • Ο μεταβιβαστής να είναι κάτοχος δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
 • Ο αποδέκτης να είναι ενεργός γεωργός το 2018 (εξαιρούνται οι περιπτώσεις κληρονομιάς, αλλαγής ΑΦΜ και λύσης μίσθωσης λόγω θανάτου)
 • Ο αποδέκτης να είναι μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος εντός της ελληνικής επικράτειας (εξαιρείται ο αποδέκτης κληρονομιάς) και να δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις.
 • Ο μεταβιβαστής και ο αποδέκτης να είναι ενήλικες (εξαιρείται ο αποδέκτης κληρονομιάς).

Διαδικασία

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε από τον ίδιο τον γεωργό ή από ορισμένο με πληρεξούσιο εντολοδόχο. Πρόσβαση στις οnline εφαρμογές του Οργανισμού μπορεί να αποκτήσει ο αιτών, εάν εγγραφεί στην ιστοσελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και μετά επιλέξει τη χρήση της εφαρμογής μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2018.

Για τους παραγωγούς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα για τα έτη 2014-2018 ή έχουν υποβάλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (βιολογικές καλλιέργειες, κομφούζιο, νιτρορύπανση), για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό). Δεν απαιτείται, λοιπόν, εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet.

Σημειώνεται ότι η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Η αίτηση της μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς υποβάλλεται από τον κληρονόμο-αποδέκτη,

β) η αίτηση της λύσης μίσθωσης των δικαιωμάτων υποβάλλεται από τον μισθωτή των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Βήματα

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, επιλέγεται η χρήση της εφαρμογής μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2018 και ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Καταχώρηση της αίτησης
 • Εκτύπωση του υποδείγματος
 • Υπογραφή του υποδείγματος από τους συμβαλλομένους
 • Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συμβαλλόμενο ξεχωριστά από αρμόδια αρχή
 • Επισύναψη του υποδείγματος μεταβίβασης και των κατά περίπτωση μεταβίβασης απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • Οριστικοποίηση, που ενέχει τη θέση της υποβολής της αίτησης μεταβίβασης
 • Εκτύπωση της οριστικοποιημένης αίτησης μεταβίβασης και του διαβιβαστικού, τα οποία φυλάσσονται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μία πενταετία στο προσωπικό αρχείο του αιτούντος, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

Πού εφαρμόζεται παρακράτηση 25%

Στη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη, εφαρμόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2018 υπέρ του Εθνικού Αποθέματος. Από την παρακράτηση εξαιρούνται:

 • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού ή σύζυγοι
 • Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς

Προϋποθέσεις μεταβίβασης

Σε περίπτωση οριστικής μεταβίβασης ή εκμίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα αγροτεμάχια θα πρέπει να εμφανίζονται ως επιλέξιμα στο ΟΠΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ το έτος 2017 και ο αριθμός των δικαιωμάτων που μεταβιβάζεται να συνοδεύεται από μεταβίβαση ίσου ή μεγαλύτερου αριθμού εκταρίων επιλέξιμης γης. Μεταβίβαση δικαιωμάτων μαζί με γη είναι δυνατή, μόνο όταν δικαιώματα βασικής ενίσχυσης περιφέρειας ΠΕ1, ΠΕ2 ή ΠΕ3 μεταβιβάζονται με γη. Τα μεταβιβασθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας (ΠΕ1 ή ΠΕ2 ή ΠΕ3).

Ποιες περιπτώσεις οδηγούνται στο Εθνικό Απόθεμα

Στο Εθνικό Απόθεμα οδηγούνται:

 • Αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης ισοδύναμος με τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί από γεωργό επί δύο συναπτά έτη, εκτός αν η ενεργοποίηση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων
 • Δικαιώματα ενίσχυσης, τα οποία δεν συνεπάγονται καταβολές ενισχύσεων για δύο συναπτά έτη
 • Αδικαιολογήτως χορηγηθέντα δικαιώματα ενίσχυσης
 • Επί 2 συναπτά έτη μη ενεργός γεωργός
 • Με εθελοντική παραχώρηση του παραγωγού

Για τον καθορισμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων του γεωργού που επιστρέφονται στο Εθνικό Απόθεμα, δίδεται προτεραιότητα στα δικαιώματα με τη χαμηλότερη μοναδιαία αξία.

Σε περίπτωση μεταβίβασης του συνόλου των δικαιωμάτων (σύνολο εκμετάλλευσης) από γεωργό σε γεωργό, ο διάδοχος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος, που απορρέουν από την έννομη σχέση του μεταβιβαστή και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η αίτηση ενίσχυσης.

Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, δικαιώματα και αγροτεμάχια μισθώνονται υποχρεωτικά για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τι να κάνουν οι μικροί καλλιεργητές

Σε περίπτωση μεταβίβασης ΔΒΕ σε αποδέκτη ενταγμένο στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, εάν με τη μεταβίβαση το ύψος των άμεσων ενισχύσεων του υπερβαίνει τα 1.250 ευρώ, είναι απαραίτητη η απένταξή του από το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, προκειμένου να λάβει το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων που δικαιούται. Η απένταξη πραγματοποιείται με αίτηση του δικαιούχου κατά την υποβολή της ΕΑΕ 2018.

Σε περίπτωση κληρονομιάς του συνόλου των ΔΒΕ από μικρό καλλιεργητή, ο κληρονόμος μπορεί να δηλώσει την επιθυμία ένταξης στο καθεστώς.