Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής μέσω της συμβουλευτικής

Αγροτικοί σύμβουλοι, ερευνητικά κέντρα και εθνικοί οργανισμοί συμμετείχαν στη θεματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD), με θέμα τη Βιοοικονομία και την Κλιματική Αλλαγή στις αγροτικές περιοχές. Οι συμμετέχοντες εστίασαν στο γεγονός της ανάγκης παροχής δεδομένων στους αγρότες για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον, που θα λειτουργήσουν συμβουλευτικά για την εφαρμογή πιο φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών.

Αγροτικά δίκτυα και οργανισμοί παρουσίασαν τη δραστηριότητά τους προς την κατεύθυνση του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Το ίδρυμα Lake Constance στη Γερμανία, για παράδειγμα, βοηθά του αγρότες να εφαρμόζουν δράσεις μετριασμού της κλιματικής αλλαγής με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιούν ένα εργαλείο αξιολόγησης ολόκληρου του αγροκτήματος, το ACCTool, που αναπτύχθηκε μέσω ενός έργου στα πλαίσια του LIFE +. Σκοπός είναι η αντιπροσωπευτική παρακολούθηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την καταγραφή των πρακτικών και την εύρεση πιο περιβαλλοντικών δράσεων στο χωράφι.

Επίσης, ο Ισπανικός Οργανισμός Τυποποίησης UNE παρουσίασε το έργο συνεργασίας της EIP-AGRI, CARBOCERT. Το έργο σχεδιάζει και δοκιμάζει συστήματα πιστοποίησης για τη δέσμευση άνθρακα στο έδαφος που επιτυγχάνεται με επιλεγμένες γεωργικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε ορισμένες μεσογειακές καλλιέργειες.

Το έργο θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές στους αγρότες και θα θεσπίσει ένα σύστημα πιστοποίησης για επιλεγμένες πρακτικές διαχείρισης γης.