Μέτρο 16: 2η Πρόσκληση – Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής

Πρώτη (1η) τροποποίηση της αρ. 5612/30.12.2021 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών «2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων:

• 16. 1 – 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

• 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την
προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (ΑΔΑ: ΨΤΗΨ4653ΠΓ-2ΤΦ), ως ακολούθως:.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων
στήριξης, η οποία παρατείνεται έως 06/05/2022, για τις Ε.Ο. που έχουν ενταχθεί στη Δράση 1.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 5612/30.12.2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών (ΑΔΑ:ΨΤΗΨ4653ΠΓ-2ΤΦ).