Μέτρο 16: Απαντήσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών για τη Δράση 2 των Υπομέτρων 16.1-16.2 & 16.1-16.5 του ΜΕΤΡΟΥ 16 – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΑΑΤ.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις:

1. Με ποια σχέση εργασίας συνδέεται το τακτικό προσωπικό του δικαιούχου;
Το τακτικό προσωπικό του δικαιούχου, που απασχολείται στην πράξη, συνδέεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Συγκεκριμένα με συμβάσεις εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης:
– Αορίστου χρόνου
– Ορισμένου χρόνου
2. Με ποια σχέση εργασίας συνδέεται το έκτακτο προσωπικό του δικαιούχου;
Το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην πράξη, συνδέεται με το δικαιούχο με τις εξής μορφές απασχόλησης:
– Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
– Σύμβαση μίσθωσης έργου
– Σύμβαση ή απόφαση υποτροφίας
3. Με ποια σχέση εργασίας συνδέονται οι παραγωγοί που είναι μέλη συλλογικών σχημάτων πχ. Ομάδων παραγωγών, Αγροτικών Συνεταιρισμών
Οι παραγωγοί που είναι μέλη συλλογικών σχημάτων και απασχολούνται στο πιλοτικό έργο, καταχωρούνται στην υποκατηγορία «Μεμονωμένοι Παραγωγοί/Μέλη Συλλογικών Σχημάτων» στην κατηγορία «Δαπανών Προσωπικού» στο ΠΣΚΕ.
Επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και στην Ομάδα Έργου. Τα αναλώσιμα που τυχόν χρειαστούν στο πιλοτικό έργο για να είναι επιλέξιμα θα προμηθεύονται μόνο από τα Μέλη της Επιχειρησιακής Ομάδας.
4. Με ποια σχέση εργασίας συνδέονται οι μεμονωμένοι παραγωγοί;
Οι μεμονωμένοι παραγωγοί που είναι Μέλη της επιχειρησιακής Ομάδας καταχωρούν τις δαπάνες εργασίας τους στην υποκατηγορία «Μεμονωμένοι Παραγωγοί/Μέλη Συλλογικών Σχημάτων» στην κατηγορία «Δαπανών Προσωπικού» στο ΠΣΚΕ. Επίσης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και στην Ομάδα Έργου. Τα αναλώσιμα που τυχόν χρειαστούν στο πιλοτικό έργο και έχουν προμηθευτεί από τον μεμονωμένο παραγωγό είναι επιλέξιμα.
5. Στο προσωπικό του δικαιούχου περιλαμβάνονται μέλη συνεταιρισμού εργαζομένων;
Στο προσωπικό του δικαιούχου (τακτικό και έκτακτο με σύμβαση ορισμένου χρόνου) δύναται να περιλαμβάνονται και μέλη «Συνεταιρισμών Εργαζομένων» (ν. 4430/2016), σύμφωνα με την 137675/ΕΥΘΥ1016 (31/12/2018).
Προϋπόθεση για αυτό είναι το σύστημα αμοιβών του και οι όροι εργασίας των μελών του Συνεταιρισμού Εργαζομένων, που καθορίζονται από το Καταστατικό του ή από ειδικές
ρυθμίσεις εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευσή του, να προσομοιάζουν με αυτά της εξαρτημένης εργασίας και να έχουν προσδιοριστεί ανεξάρτητα από τη συγχρηματοδοτούμενη πράξη.
6. Ποιο προσωπικό δεν είναι επιλέξιμο για πληρωμή από το πρόγραμμα;
Το μόνιμο προσωπικό των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 12 παράγραφο 1 της υπ΄ αριθμ. 3886/11-5-2018 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι Πρόεδροι Διοικητικών συμβουλίων, μέτοχοι, εταίροι, μέλη Δ.Σ., οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και οι διαχειριστές των επιχειρήσεων ή συνεργατικών φορέων δεν δικαιούνται αμοιβή.
7. Απαιτείται ανοικτή διαδικασία για την επιλογή του έκτακτου προσωπικού (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου);
Η επιλογή τυχόν έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες του έργου με οποιαδήποτε σχέση (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμβαση μίσθωσης έργου, χορήγηση υποτροφίας), γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
Ειδικά για τις περιπτώσεις συμβάσεων μίσθωσης έργου δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή/και του επιχειρησιακού προγράμματος με αναφορά στα επαγγελματικά προσόντα που υπαγορεύονται από τη φύση και το σκοπό του προς υλοποίηση έργου. Για τις δαπάνες προσωπικού ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016/31-12-2018 (Β’ 5968).
8. Τι είναι η σύμβαση μίσθωσης έργου στην κατηγορία των δαπανών προσωπικού από φυσικά πρόσωπα;
Η περίπτωση της μίσθωσης έργου αφορά σε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται υπό τις οδηγίες του δικαιούχου και, εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου. Ο τόπος εργασίας του φυσικού προσώπου, όπως και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις, προσδιορίζονται στη σύμβαση. Το αποτέλεσμα της εργασίας ανήκει στον δικαιούχο. Το κόστος για την αμοιβή του φυσικού προσώπου, δηλαδή το συμβατικό τίμημα, καθορίζεται με βάση τις προσφερόμενες ώρες εργασίας και δεν είναι σημαντικά διαφορετικό από αυτό που έχει ο δικαιούχος για προσωπικό του το οποίο εκτελεί παρόμοια καθήκοντα ή αν δεν έχει τέτοιο προσωπικό, από αυτό που απαντάται στην αγορά για παρόμοια θέση και εμπειρία. Το αντικείμενο της σύμβασης δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δικαιούχου.
9. Στις συμβάσεις μίσθωσης έργου προβλέπεται η τήρηση φύλλων χρονοχρέωσης; Η αμειβόμενη εργασία πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προσφερόμενες ώρες και όχι με παραδοτέα;
Γενικά στις συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν προβλέπεται η τήρηση μηνιαίων αναλυτικών απολογιστικών φύλλων χρονοχρέωσης δεδομένου ότι το συμβατικό αντικείμενο αφορά σε υλοποίηση και παράδοση έργου σχετιζόμενου με την επιχορηγούμενη πράξη. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν είναι συμβάσεις εργασίας, συνδέονται με τα παραδοτέα ή και τα σχετικά πακέτα εργασίας, η αξία των οποίων (συμβατικό τίμημα) εκτιμάται με βάση τον
απαραίτητο για την υλοποίησή τους ανθρωποχρόνο. Η τμηματική καταβολή μίας σύμβασης μίσθωσης έργου είναι επιλέξιμη εφόσον αντιστοιχεί σε ενδιάμεσο παραδοτέο της σύμβασης, το οποίο συμβάλλει στην υλοποίηση των ενδιάμεσων ή τελικών πακέτων εργασίας ή παραδοτέων του έργου-πράξης. Σε περίπτωση που τηρούνται φύλλα χρονοχρέωσης, η αμοιβή θα προκύπτει ως συνάρτηση του καταγεγραμμένου χρόνου απασχόλησης. Για τις δαπάνες προσωπικού μίσθωσης έργου ισχύουν οι κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο Άρθρο 12 της ΥΑΕΚΕΔ (ΥΑ 137675/ΕΥΘΥ1016/31-12-2018 (Β’ 5968).
10. Πώς υπολογίζονται οι Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες;
Στις Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες όλων των φορέων περιλαμβάνονται δαπάνες ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, υπηρεσιών καθαριότητας, ενοικίων, διοικητικού προσωπικού και άλλες έμμεσες δαπάνες. Οι ως άνω δαπάνες καλύπτονται με τη μορφή απλοποιημένου κόστους, το οποίο ανέρχεται στο 15% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού είναι αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία Δαπάνες Προσωπικού.
11. Τι ισχύει για τις υποτροφίες. Θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη;
Φυσικά πρόσωπα (ερευνητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες) που συμμετέχουν στην υλοποίηση της πράξης στη βάση σύμβασης ή απόφασης του αρμοδίου οργάνου, η οποία προβλέπει τη χορήγηση υποτροφίας, ως αντάλλαγμα για την απασχόληση του φυσικού προσώπου στην πράξη, εντάσσονται στις δαπάνες προσωπικού του δικαιούχου, εφόσον η χορήγηση της υποτροφίας γίνεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου και η σύμβαση ή η σχετική απόφαση προσδιορίζει επαρκώς το αντικείμενο της συμμετοχής του φυσικού προσώπου στο έργο, το χρόνο απασχόλησης και ιδίως τις ώρες απασχόλησης, εάν προβλέπεται ωριαία αποζημίωση, το ποσό της υποτροφίας και τον τρόπο καταβολής του, καθώς και τον τόπο εκτέλεσης του έργου του. Σπουδαστές που λαμβάνουν υποτροφία, από οποιοδήποτε πηγή, με σκοπό την οικονομική ενίσχυσή τους για τη συνέχιση/ολοκλήρωση των σπουδών τους ή τη βράβευσή τους λόγω εξαιρετικών επιδόσεων δεν εντάσσονται στο προσωπικό του δικαιούχου.
12. Υπάρχει τύπος σύμβασης που θα χρησιμοποιείται για το τακτικό προσωπικό του δικαιούχου ή αρκεί η απόφαση της διοίκησης του δικαιούχου χωρίς την υπογραφή του φυσικού προσώπου;
Η απασχόληση του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου στην πράξη προσδιορίζεται στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δικαιούχου. Δεν απαιτείται άλλη σύμβαση, πέραν αυτής που ήδη υφίσταται και καθορίζει την εργασιακή σχέση του δικαιούχου με το τακτικό προσωπικό του. Το τακτικό προσωπικό του δικαιούχου δεν δύναται να απασχολείται στην πράξη στη βάση σύμβασης μίσθωσης έργου.
13. Οι δαπάνες μετακίνησης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας (τεχνικές συναντήσεις μελών ΕΟ, δειγματοληψίες, μετρήσεις) και όχι για τη διάχυση αποτελεσμάτων, είναι επιλέξιμη δαπάνη?
Ναι, και αφορά στις δαπάνες μετακινήσεων των μελών της ομάδας έργου στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με το έργο και από την ομάδα έργου που υλοποιεί
το πιλοτικό έργο, σύμφωνα με το Άρθρο 13 της ΥΑΕΚΕΔ. Υπάρχει σχετική κατηγορία δαπάνης στο ΠΣΚΕ, με τίτλο ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ.
Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες μέχρι τα ανώτατα όρια που ορίζονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9, της παραγράφου Δ, του άρθρου 5, του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ94/Α/2015), όπως ισχύει κάθε φορά καθώς και στην υπ’ αριθ. 2/68332/ΔΕΠ/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2943/Β/16-09-2016) και σύμφωνα με τα όρια που τίθενται για το προσωπικό.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για μεταφορά με ταξί, οι δαπάνες ενοικίασης αυτοκινήτων και οι δαπάνες πάρκινγκ, εφόσον υπάρχει δημόσιο μέσο μεταφοράς που καλύπτει την εν λόγω διαδρομή.
14. Οι δαπάνες τεχνικών εργασιών-υπηρεσιών για την ανάπτυξη των πιλοτικών κατασκευών (εκσκαφές, συγκολλήσεις, προσδέσεις κ.λπ.) είναι επιλέξιμες ως εξωτερική ανάθεση και εάν ναι σε ποια κατηγορία δαπανών εντάσσονται?
Η αγορά, απόκτηση ή βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων, γηπέδων, εδαφών δεν είναι επιλέξιμες.
Στις δαπάνες αναλωσίμων επιλέξιμες δαπάνες είναι το κόστος υλικών, εφοδίων, πιλοτική εγκατάσταση που σχετίζεται αποκλειστικά με την υλοποίηση και την κατασκευή του πιλοτικού έργου με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί πάγια εγκατάσταση ή βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή άλλων παγίων που διαθέτει μέλος της Ε.Ο.
Στις δαπάνες προσωπικού επιλέξιμη δαπάνη είναι η σύμβαση μίσθωσης έργου φυσικού προσώπου για υλοποίηση του πιλοτικού έργου.
15. Οι περιορισμοί στα ποσοστά κατανομής δαπανών (προσωπικό 50%, αναλώσιμα 10%, κλπ) κατά τον υποβαλλόμενο προϋπολογισμό της Αίτησης Στήριξης είναι δεσμευτικοί και σε σχέση με τον απολογιστικό προϋπολογισμό στο κλείσιμο του έργου;
Ναι, οι περιορισμοί στα ποσοστά είναι δεσμευτικοί και θα πρέπει να τηρούνται και κατά τον τελικό προϋπολογισμό, στο κλείσιμο του έργου.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ανάρτηση του ΥΠΑΑΤ