Μέτρο 16: Ολοκληρώθηκαν οι πράξεις της Δράσης 1

Ολοκληρώθηκαν οι πράξεις στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στη Δράση 1 των υπομέτρων 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή», του Μέτρου 16, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014–2020». Την ολοκλήρωση των πράξεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 770.000 ευρώ, επιβεβαιώνει με απόφασή του ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Δ. Παπαγιαννίδης. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι υποχρεούνται:

✱ Να τηρήσουν τον φάκελο της πράξης και τα δικαιολογητικά για διάστημα πέντε ετών.

✱ Να μην προβούν σε ουσιαστική μεταβολή της πράξης που επηρεάζει τη φύση της, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων της.