Μέχρι τις 24 Αυγούστου οι ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων για τα συστήματα ποιότητας

Δικαίωμα να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) έως τις 24 Αυγούστου κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης για το Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2020 έχουν οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στον προσωρινό πίνακα που δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουλίου.

Η ένσταση υποβάλλεται κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης των υποψηφίων. Ειδικότερα, η ηλεκτρονική ένσταση υποβάλλεται βάσει τυποποιημένου υποδείγματος και συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωσή της.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, το έγγραφο της ένστασης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από τον προσφεύγοντα, στην οικεία ΔΑΟΚ, το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των ενστάσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως τις 31 Αυγούστου 2021.

Μαζί με το εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο έγγραφο της ένστασης ο προσφεύγων μπορεί να υποβάλει εγγράφως στη ΔΑΟΚ όσα δικαιολογητικά δεν έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της ένστασης στο ΠΣΚΕ.