Μέχρι 31/1/21 η ολοκλήρωση των παραδόσεων βαμβακιού – Πρόστιμο για μη σύναψη σύμβασης με βάση το υπόδειγμα υπουργικής απόφασης

Το αργότερο ως τις 31 Ιανουαρίου 2021 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους παραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι περιόδου 2020/21, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως υπογραμμίζεται, η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ανέρχεται σε 749,38 ευρώ ανά εκτάριο εφ’ όσον η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν ξεπεράσει τα 250.000 εκτάρια.

Οι παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή τις Ομάδες Παραγωγών θα καταχωρούνται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις στους ΑΦΜ του Συνεταιρισμού ή της Ομάδας. Η μέση απόδοση του εκκοκκιστηρίου στο οποίο έχουν παραδώσει οι παραγωγοί πρέπει να είναι άνω του 32%, η οποία παρακολουθείται και επιβεβαιώνεται με τελικό ισοζύγιο.

Πρόστιμο

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το αργότερο κατά την είσοδο της ποσότητας (παρτίδας) στην εκκοκκιστική επιχείρηση συνάπτεται υποχρεωτικά Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και εκκοκκιστή, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην υπ’αριθμ. 2537/84963/11-08-2017 τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης.

Στην περίπτωση περισσοτέρων της μιας παράδοσης από παραγωγό σε εκκοκκιστική επιχείρηση, υπογράφεται μία μόνο σύμβαση που περιλαμβάνει το σύνολο των προς παράδοση ποσοτήτων.

Τα στοιχεία των παραγωγών που αναγράφονται στη σύμβαση (αγροτεμάχια) πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης όπως αυτή υπάρχει καταχωρημένη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το υπόδειγμα, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά παράβαση.

Δείτε εδώ αναλυτικά