Μέχρι τον Ιούλιο οι αιτήσεις πληρωμής για το Μέτρο 9

Μέχρι τις 4 Ιουλίου 2022 θα έχουν τη δυνατότητα οι δικαιούχοι του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του ΠΑΑ 2014-2020 να υποβάλουν μέσω του ΠΣΚΕ αίτηση πληρωμής για την καταβολή της γ’ ή και της δ’ δόσης. Όπως επισημαίνεται από τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, σε περίπτωση που ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις, δίνεται η δυνατότητα υποβολής μίας αίτησης πληρωμής για τη γ’ και τη δ’ δόση.

Σε αυτή την περίπτωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση πληρωμής (τεχνική έκθεση, βεβαίωση ορκωτού λογιστή, αναλυτικά κατάσταση παραστατικών πώλησης κ.λπ.) πρέπει να υποβληθούν για κάθε δόση ξεχωριστά σε διαφορετικούς φυσικούς φακέλους.

Ωστόσο, για τις περιπτώσεις υποβολής αίτησης πληρωμής που θα περιλαμβάνει μόνο τη γ’ δόση, το χρονικό διάστημα υποβολής της δ’ δόσης θα οριστεί με νέα απόφαση της Υπηρεσίας.