Μέχρι Παρασκευή 22/9 οι αιτήσεις για πρόσληψη στον ΕΛΓΑ

Για την πρόσληψη προσωπικού του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών:

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 108/19-9-2023 (ΑΔΑ: 9ΡΘ146ΨΧΞ5-ΟΘΠ) Εγκριτικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., τριάντα (30) υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας για το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας με απασχόληση μέχρι οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω των έντονων πλημμυρικών φαινομένων μετά από παρατεταμένες και ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή γεωγραφικής δικαιοδοσίας του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Λάρισας, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το έργο που αφορά την ορθή καταχώρηση δηλώσεων ζημιάς, σε επικούρηση των ανταποκριτών ΕΛ.Γ.Α., τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους και τη συσχέτιση των πορισμάτων εκτίμησης με τις αντίστοιχες δηλώσεις καλλιέργειας και εκτροφής, της ορθής εισαγωγής στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΛ.Γ.Α. και ως εκ τούτου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των πορισμάτων εκτίμησης των ζημιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: [email protected] μέχρι την Παρασκευή 22-9-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο δικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Α. ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Διαγωνισμοί > Προσλήψεις Προσωπικού > Έκτακτο Προσωπικό.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά με βάση το βαθμό τίτλου σπουδών και επί ισοβαθμίας με το έτος κτήσης του τίτλου σπουδών. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του ΕΛΓΑ