Μέχρι τέλος Μαΐου για την ετήσια παράταση της 2ης & 3ης πρόσκλησης για τη μείωση της νιτρορύπανσης

Έχει προϋπολογισμό ύψους 75.000 ευρώ και εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια

Μέχρι και τις 31 Μαΐου 2024 θα είναι ανοιχτή η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των προσκλήσεων για την ετήσια παράταση της 2ης και 3ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022.

Ειδικότερα, οι προσκλήσεις που έχουν ενεργοποιηθεί, αφορούν τα εξής:

 Ετήσια παράταση 3ης πρόσκλησης. Η πρώτη πρόσκληση αφορά την ετήσια παράταση της δέσμευσης Γ «Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες» για τους δικαιούχους της 3ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04. Συγκεκριμένα, οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν με τη λήξη της αρχικής περιόδου, τη 16η Φεβρουαρίου 2024, και λήγουν τη 15η Φεβρουαρίου 2025.

Η πρόσκληση της δράσης έχει προϋπολογισμό ύψους 75.000 ευρώ και εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια εντός των περιοχών παρέμβασης, τα οποία καλλιεργούνται με οποιαδήποτε ποικιλία επιλέξιμης δενδρώδους καλλιέργειας (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, ελιά-ελαιοποιήσιμη-βρώσιμη-διπλής κατεύθυνσης) ή με συγκαλλιέργεια των ως άνω επιλέξιμων καλλιεργειών.

 Ετήσια παράταση 2ης πρόσκλησης. Η άλλη πρόσκληση, ύψους 45.925.000 ευρώ, αφορά τη χορήγηση ετήσιας παράτασης των ειδικών δεσμεύσεων Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης» και Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς» της 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022. Συγκεκριμένα, οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν με τη λήξη της αρχικής περιόδου, τη 16η Φεβρουαρίου 2024, και λήγουν τη 15η Φεβρουαρίου 2025.

Εντάξεις

Σημειώνεται ότι και για τις δύο προσκλήσεις ισχύουν τα ακόλουθα:

 Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν προς ένταξη είτε το σύνολο είτε μέρος των αγροτεμαχίων του ενεργού Τεχνικού Δελτίου έτους εφαρμογής 2023 στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 267/42729/16.02.2022 και 266/42725/16.02.2022 πρόσκλησης, με δυνατότητα μείωσης της έκτασης για κάθε αγροτεμάχιο, αλλά χωρίς αλλαγή της υπάρχουσας ειδικής δέσμευσης.

✱ Τα αγροτεμάχια που θα εντάξουν οι δικαιούχοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις μη συμβατές με αυτήν παρεμβάσεις κατά το έτος (ΕΑΕ) 2024, είτε πρόκειται για οικολογικά προγράμματα είτε για παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης σχετικά με «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης».

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προσκλήσεις, υποβάλλουν προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος που υποστηρίζει την υλοποίηση της δράσης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/.