Μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής  

 
Ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες το μέγιστο περιθώριο των 4 ετών που προβλέπεται για την υποβολή της αίτησης δεύτερης πληρωμής των δικαιούχων του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Αυτό σημαίνει ότι πρέπει το συντομότερο, πριν δηλαδή ολοκληρωθεί η προθεσμία, να υποβληθεί στο ΠΣΚΕ το αίτημα τελικής πληρωμής για να μην χαθεί η εξόφληση της ενίσχυσης.  
 

Σχετική υπενθύμιση έχει αποσταλεί από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ προς τα μελετητικά γραφεία. Όπως επισημαίνεται, η υποβολή αιτήματος πληρωμής δεύτερης δόσης μετά την παρέλευση 4 ετών από την έκδοση της απόφασης ένταξης, θεωρείται αθέτηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος και εκκινείται η διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.