Μπήκε στο… αυλάκι ο εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού

Σε φάση δημοπράτησης βρίσκεται το έργο «Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού» στην Καρδίτσα, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Το νέο αρδευτικό δίκτυο Ταυρωπού αποτελεί το πρώτο υπό δημοπράτηση αρδευτικό έργο μέσω ΣΔΙΤ του προγράμματος «ΥΔΩΡ 2.0», το οποίο θα εξυπηρετεί συνολική έκταση 115.000 στρεμμάτων, αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Ταυρωπού και θα αποτελείται από τα έργα μεταφοράς και διανομής του νερού (κεντρικός προσαγωγός, πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο) και τα δίκτυα εφαρμογής (τριτεύον δίκτυο), συνολικού μήκους 800 χιλιομέτρων. Ο προϋπολογισμός κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 128,75 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ και θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων.

Το νέο κλειστό υπό πίεση δίκτυο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού αναμένεται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή, καθώς θα συμβάλει αφενός στη μείωση του κόστους παραγωγής και αφετέρου στην αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και της γονιμότητας των εδαφών, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στην ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού, όπως επιτάσσουν οι αρχές της αειφορίας.

Σημαντικό χαρακτηριστικό του νέου έργου είναι η ελαχιστοποίηση της απαίτησης για χρήση ενέργειας για την άρδευση, καθώς η απαιτούμενη πίεση εξασφαλίζεται από τη γεωμορφολογία της περιοχής σε συνδυασμό με τα σχεδιαστικά κριτήρια του έργου. Τις λεπτομέρειες της α’ φάσης δημοπράτησης του νέου κλειστού δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Καρδίτσας συζήτησε ο πρόεδρος, Αθ. Μαρκινός, και το ΔΣ του ΤΟΕΒ Ταυρωπού με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Χρήστο Τριαντόπουλο.