Νέα δράση για την επιδότηση επενδυτικών σχεδίων συνεργαζόμενων σχημάτων

✱ Χρηματοδοτούνται κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός, πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών, μάρκετινγκ
✱ Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή μεταποιητικής επιχείρησης

Στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων που θα επιτρέψουν την επίτευξη καθετοποιημένων και συμπληρωματικών οικονομιών κλίμακας στοχεύει η νέα Δράση «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Δικτυώσεις» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 32 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) –εκ των οποίων τα 20,2 εκατ. ευρώ περίπου στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας–, η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των εννέα τομέων προτεραιότητας του προγράμματος, άρα και του αγροδιατροφικού, και με πυρήνα τη μεταποιητική δραστηριότητα.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν και συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών, οι οποίες συγκροτούνται από τουλάχιστον τρεις υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες. Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει τουλάχιστον μία υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση. Επίσης, σε κάθε συνεργατικό σχηματισμό μπορεί να περιλαμβάνεται και μία υπό ίδρυση MμE, η οποία θα καλύψει εντοπισμένο κενό στην αλυσίδα αξίας.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανά συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 400.000 ευρώ έως 3 εκατ. ευρώ, κλιμακούμενο ανάλογα με τον αριθμό επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο προτεινόμενο σύμφωνο συνεργασίας.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν: κτήρια, ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξοπλισμό, τεχνικές εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα, μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών, λογισμικό και συστήματα οργάνωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ, προβολή – προώθηση προϊόντων σε αγορές στόχους κ.ά.

Συνεργασία

Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να ευνοούν και να εξυπηρετούν την ανάπτυξη συνεργασιών σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας, είτε σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο, είτε σε διεθνές επίπεδο, καλύπτοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες κυρίως των ΜμΕ που σχετίζονται με την απόκτηση ικανού μεγέθους δραστηριότητας και επιπέδου συμπληρωματικότητας των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 31/05/2021 και ώρα 13:00 και λήξης η 30/07/2021 και ώρα 15:00.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021