Νέα έκθεση της ΕΕ για την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών (DEI)

Ενισχύεται η θέση της Ευρώπης στις ψηφιακές τεχνολογίες στην αγροδιατροφή

Νέα έκθεση της ΕΕ για την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών (DEI)

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε η πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας WG2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις βιομηχανικές πλατφόρμες, που αφορά την ενίσχυση και ανάπτυξη της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Μετά την εξέλιξη αυτήν, αναμένεται να υπάρξει μια πιο συντονισμένη δράση για την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στις ψηφιακές τεχνολογίες και στις ψηφιακές βιομηχανικές πλατφόρμες στην αγροδιατροφική αλυσίδα και στον βιομηχανικό κλάδο.

Ειδικότερα, στο WG2 ανατέθηκε να στηρίξει τη δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών νέας γενιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να εξετάζει με ποιες δραστηριότητες η ΕΕ μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη αυτών. Όπως αναφέρει η ΕΕ στην έκθεσή της, «η πρωτοβουλία αυτή απαιτεί συλλογική συμβολή, με συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων από όλη την Ευρώπη σε περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο».

Το WG2 έχει διεξάγει ήδη την έρευνα για τις ψηφιακές πλατφόρμες επόμενης γενιάς και συγκεκριμένα για τους τομείς της Έξυπνης Σύνδεσης Εργοστασίων (Connected Smart Factories), της Έξυπνης Γεωργίας (Smart Agriculture) και της Ψηφιακής Αναδιάρθρωσης του Τομέα της Υγείας (Digital Transformation of Health and Care).

Ειδικά για την έξυπνη γεωργία, εκτός από την αναφορά και την επισκόπηση σχετικά με τα περιφερειακά και εθνικά προβλήματα, τις διεθνείς δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τόσο συνεταιρισμούς όσο και προμηθευτές, το WG2 καθόρισε και συστάσεις που σχετίζονται με του κάτωθι τρεις τομείς:

Πλατφόρμες και πιλοτικά προγράμματα: Χρηματοδοτήσεις, μέσω του προγράμματος Horizon 2020, που σχετίζονται με τις νέες πλατφόρμες και τα πιλοτικά προγράμματα και που θα προωθούν τα κοινά συμφέροντα των εμπλεκόμενων φορέων της ΕΕ.

Οικοσυστήματα: Δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας και νέων τεχνολογιών που θα υποστηρίζουν αυτές τις πλατφόρμες.

Τυποποίηση-σταθερότητα: Σύμπνοια και σταθερότητα μεταξύ των φορέων και των εθνικών ομάδων εργασίας σχετικά με τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν και τα οφέλη που θα έχουν από τις ψηφιακές πλατφόρμες.