Και νέα πρόστιμο από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε τυροκομική μονάδα για ρύπανση

Αναρτήθηκε στη διαύγεια - το συνολικό ποσό 19.000 ευρώ

Πρόστιμο συνολικού ύψους δεκαεννιά χιλιάδων (19.000) ευρώ για παράβαση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με την υποβάθμιση περιβάλλοντος, τη μη συμμόρφωση αυτής με κατ’ επανάληψη υπέρβαση των ορίων διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων, επέβαλε η Περιφέρεια Θεσσαλίας εις βάρος τυροκομικής επιχείρησης που εδρεύει στην περιοχή της Ελασσόνας, μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε Λάρισας.

Το πρόστιμο επιμερίζεται ως εξής: 1.000 ευρώ ανά παράμετρο στην οποία υπάρχει υπέρβαση (με βάση τη σοβαρότητα της υπέρβασης για τις δύο φυσικοχημικές και μία μικροβιακή παράμετρο) με αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος του υδατικού συστήματος του Ελασσονίτη ποταμού. Το πρόστιμο διαμορφώνεται σε τέσσερεις χιλιάδες (4.000) ευρώ. Επιβολή προστίμου ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για την κατ επανάληψη παράβαση πρόκλησης υποβάθμισης περιβάλλοντος ως διπλασιασμός του σχετικού προστίμου.

Η υπηρεσία εισηγείται την άμεση συμμόρφωση της επιχείρησης στο σύνολο των παραβάσεων προκειμένου ν’ αποφευχθεί η περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση του Ελασσονίτη ποταμού, καθώς και το καθαρισμό του καναλιού εξόδου των επεξεργασμένων αποβλήτων και της κοίτης πέριξ αυτού από τις χρόνιες επικαθήσεις αποβλήτων.    Σε περίπτωση επανάληψης πρόκλησης οποιασδήποτε μορφής υποβάθμισης περιβάλλοντος, δύναται πέραν του διπλασιασμού του ανωτέρω προστίμου να υπάρξει προσωρινή ή μόνιμη αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών είχε επιβληθεί πρόστιμο 30.000 ευρώ σε άλλη τυροκομική επιχείρηση της Ελασσόνας για την ίδια παράβαση. Και όπως φαίνεται θα υπάρξει και συνέχεια.