Νέες προσκλησεις LEADER από τρεις αναπτυξιακές

Στην ενεργοποίηση δεύτερων προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων για ιδιωτικά έργα στο πλαίσιο του LEADER 2014-2020 προχώρησαν άλλες τρεις αναπτυξιακές της χώρας. Ειδικότερα, οι προσκλήσεις άρχισαν να τρέχουν ήδη και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τον Σεπτέμβριο και έχουν εκδοθεί από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας, την Αναπτυξιακή Καρδίτσας και την Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου.

Καρδίτσα

Ειδικότερα, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝΚΑ ΑΕ) τρέχει 2η πρόσκληση για την Υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της υποδράσης 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή, προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)», με τη συνολική (ενδεικτική) δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στήριξης λήγει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 (και ώρα 15:00).

Έβρος

Η Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου προκηρύσσει 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» – έργα ιδιωτικής παρέμβασης, με το ποσό δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται ενδεικτικά σε 800.000 ευρώ και αφορά τις ακόλουθες υποδράσεις:

✱ 19.2.1.2 «Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών» (200.000 ευρώ).

✱ 19.2.2.2 «Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγική» (50.000 ευρώ).

✱ 19.2.2.3 «Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» (130.000 ευρώ),

✱ 19.2.2.4 «Ενίσχυση επενδύσεων της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» (240.000 ευρώ).

✱ 19.2.2.5 «Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» (230.000 ευρώ).

✱ 19.2.2.6 «Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής» (130.000 ευρώ).

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ θα πραγματοποιείται έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2023 (και ώρα 15:00).